logo Helse Sør-Øst

Indikator for å sikre planlagt utredning og behandling

Det er viktig for den enkelte pasient og pårørende å oppleve at planlagt utredning og behandling skjer i tråd med de planer som er lagt. God planlegging gir også bedre forutsigbarhet for behandlerne og i driften av avdelingene.  Nå kommer en ny indikator som skal bidra både til bedre pasientopplevd kvalitet, forutsigbarhet og bedre organisering av pasientforløpet.

Publisert 15.06.2017

​- Denne indikatoren ble opprinnelig brukt i Helse Sør-Øst sitt tilgjengelighetsarbeid for å følge med pasienter som allerede er i et forløp. Vi er tilfreds med at dette nå blir en nasjonal indikator. Gjennom å kunne sammenligne med andre helseregioner vil det kunne bidra til ytterligere oppmerksomhet på bedre planlegging slik at pasientene får rett og god behandling til avtalt tid.  Tallene viser en positiv utvikling i Helse Sør-Øst, men at det er fortsatt betydelig arbeid som gjenstår for å nå målet om at alle pasienter skal få helsehjelp innen tiden som er avtalt, sier fagdirektør Geir Bøhler i Helse Sør-Øst RHF.

Indikatoren viser antall pasientkontakter som har passert planlagt tid og de første tallene er et øyeblikksbilde ved utgangen av april i år. Nasjonalt viser det seg at ett av ti planlagte pasientmøter ikke skjer til planlagt tid. Tallene kan brytes ned på ulike fagområder for hvert helseforetak. Dette gir grunnlag for en kritisk gjennomgang av hvordan behandlingsforløp planlegges og hvordan behandlingen er organisert.

Indikatoren gir utgangspunkt for å etablere systematisk oppfølging av pasienter som ikke innkalles til planlagt tid i et forløp. Indikatoren er kompleks og vil være gjenstand for videreutvikling, men bare ved å gi selve behandlingsforløpet økt oppmerksomhet kan det oppnås gevinster for både pasient og helsetjeneste: Økt kvalitet og bedre ressursbruk.

- Det vil alltid være de individuelle behovene og hva som er medisinsk riktig som er førende, men systematisk arbeid og god planlegging skaper forutsigbarhet for pasienten og bedre kvalitet. Det ligger mye god behandling i effektiv organisering, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF. Han er leder av den nasjonale styringsgruppen for arbeidet med å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse.

I oppdragsdokumentet for 2017 fikk de fire regionale helseforetakene i oppgave å arbeide videre med å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Arbeidet ledes i år av Helse Midt-Norge RHF. Det skal etableres og rapporteres på fem nye indikatorer i løpet av 2017. Lansering av indikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid» inngår i dette.

Indikatoren publiseres for første gang torsdag 15. juni 2017 på nettstedet for «Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten».