logo Helse Sør-Øst

Inngår avtale med ABB om fraflytting av lokaler på Brakerøya

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent en avtale med ABB AS og ABB Holding AS om fraflytting av lokaler som ABB i dag benytter til sin virksomhet på Brakerøya i Drammen.

Publisert 17.08.2017

Helse Sør-Øst RHF planlegger nytt sykehus på Brakerøya, med antatt byggestart i 2019. ABB driver i dag virksomhet på det området hvor det planlegges nytt sykehus. Ved etablering av nytt sykehus, må ABB flytte sin virksomhet. ABB leier lokalene på Brakerøya av Eie 1 AS.

Helse Sør-Øst RHF skal betale en erstatning til ABB i forbindelse med fraflytting fra lokalene på Brakerøya til ny lokasjon i Norge. Siktemålet har vært å holde ABB skadesløs for at det skal bygges sykehus på området.

Helse Sør-Øst RHF fører for tiden forhandlinger med grunneiere og rettighetshavere med sikte på å oppnå frivillige løsninger for tomteerverv og innløsning av rettigheter.

Helse Sør-Øst RHF har videre inngått avtale med Drammen kommune om den praktiske gjennomføringen av eventuell ekspropriasjon. Varsel om ekspropriasjon er sendt grunneiere og rettighetshavere med høringsfrist 23. august.

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus vil på styremøtet i oktober redegjøre for status og videre prosess angående erverv av tomter på Brakerøya, herunder status knyttet til frivillige forhandlinger og eventuell videre ekspropriasjonsprosess.