logo Helse Sør-Øst

Involverer pasientene i egen behandling

Pasientene i psykisk helsevern og rusbehandling medvirker til egen behandling i større grad enn tidligere. Flere helseforetak jobber systematisk for at pasienter skal involveres mer i egne behandlingsplaner.

Publisert 19.12.2023
Portrett av Jostein Bjerke
Psykologspesialist Jostein Bjerke ved Sykehuset Telemark sier det er helt avgjørende å involvere pasientene.

Ved Sykehuset i Vestfold har 83 prosent av pasientene i psykisk helsevern for voksne utarbeidet en egen behandlingsplan sammen med behandler. Helseforetaket er foreløpig det eneste i landet som oppnår det nasjonale målet om 80 prosent medvirkning.

– Dette viser at medarbeiderne våre er opptatt av at behandlingen bygger på hva som er viktig for pasienten, sier klinikksjef Christian Reissig ved klinikk for psykisk helse og avhengighet.
– Å oppnå slike resultater krever prioritering, oppfølgning og dedikasjon, sier klinikksjefen

Alle helseforetak har som mål at pasientene skal medvirke i egen behandling. Likevel registreres ikke dette like konsekvent i alle helseforetakene. I Helse Sør-Øst var det registrert at 48 prosent av pasientene hadde medvirket til egen behandlingsplan andre kvartal i år, mens landsgjennomsnittet lå på 41 prosent. Det viser de siste kvalitetsindikatorene fra Helsedirektoratet.

Diagram, liggende stolpediagram
Pasienter som medvirker til egen behandling i de regionale helseforetakene.

Det er stor variasjon mellom helseregionene og mellom de ulike helseforetakene. Ved siden av Sykehuset i Vestfold (83 prosent), har Sykehuset Telemark (65 prosent) og Sørlandet sykehus (64 prosent) registrert en høy andel pasienter som medvirker til egen behandling.

Ved poliklinikk psykose ved Sykehuset Telemark jobber de bevisst med medvirkning, og ved siste kartlegging var det nesten 87 prosent av pasientene som hadde bidratt til egen behandlingsplan.

Psykologspesialist Jostein Bjerke ved Sykehuset Telemark sier det er helt avgjørende å involvere pasientene.

– Det er både en lovfestet rettighet og en sentral del av god behandling. Det gir økt motivasjon, håp og en opplevelse av at pasientens eget bidrag har vært sentralt, sier Bjerke.

Han forteller at poliklinikk psykose ved sykehuset har brukt metoden «systematisk forbedringsarbeid», og at de har opprettet et forbedringsteam som består av klinikere, erfaringskonsulent og pasient- og pårørenderepresentanter.

– Vi har kartlagt i hvilken grad pasientene har opplevd medvirkning i arbeidet, og basert på resultatene har vi jobbet med tiltak. Tilbakemeldingene er at dette har gitt gode samtaler, er gjennomførbart og meningsfullt for både pasienter og klinikere, sier Bjerke.

Statistikk fra psykose poliklinikk Sykehuset Telemark

Pasientens kjennskap til egen behandlingsplan, poliklinikk psykose, Sykehuset Telemark.

De samme tre helseforetakene har også en høy andel pasienter som medvirker til behandling innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

Her har Sykehuset Telemark den høyeste andelen (74 prosent), mens Sykehuset i Vestfold (73 prosent) og Sørlandet sykehus (58 prosent) ligger godt over landsgjennomsnittet på 39 prosent.

– Vi er på rett vei når stadig flere pasienter i større grad får medvirke til egen behandling. Det er også motiverende å se at erfaringene er gode ved de helseforetakene som har kommet lengst i dette arbeidet, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.