logo Helse Sør-Øst

Leger får bedre oppfølging

Flere helseforetak i Helse Sør-Øst tilbyr veiledning og fadderordninger for nyutdannede leger. Målet er å gi legene større trygghet og redusere den opplevde arbeidsbelastningen.

Publisert 26.01.2024
Portrett av Anniken Riise Elnes

Foto: Vestre Viken HF

– Omsorg for leger er omsorg for pasienter, sier utdanningskoordinerende overlege Anniken Riise Elnes.

I Vestre Viken systematiserer de arbeidet med hvordan de nyutdannede legene skal bli bedre rustet til å ta vare på seg selv og sin egen helse.

– Omsorg for leger er omsorg for pasienter, sier utdanningskoordinerende overlege Anniken Riise Elnes. Hun ble ansatt i stillingen for to år siden da helseforetakene fikk ansvaret for LIS-utdanningen.
Riise Elnes mener det er viktig at spesialistutdanningen også fokuserer på mestring av de mer skjulte delene av legerollen. Som eksempler nevner hun å stå i vanskelige valg, inneha ansvar, gjøre feil, oppleve rollekonflikt og hvordan dette kan påvirke legers egen helse og trivsel over tid.

Vestre Viken gjennomfører derfor en pilot i tett samarbeid med Villa Sana. I høst startet de opp med gruppeveiledning for LIS-leger ved Ringerike sykehus og Bærum sykehus. Fra 15. februar utvides tilbudet til å inkludere også Drammen og Kongsberg sykehus.

– Én gang i måneden vil overleger ved Villa Sana holde gruppeveiledning for våre leger med aktuell og relevant tematikk som ofte går igjen i deres kurs for utbrente leger, sier Riise Elnes. Temaer legene vil reflektere over er blant annet psykologisk trygghet, positivt og negativt stress, selvivaretagelse, jobb-hjem-balanse og kollegastøtte.

– Ved å ha psykologisk trygghet i jobbhverdagen, styrker du også de gode læringsmiljøene. Samtidig øker du motstandsdyktigheten for negativt stress, sier Anniken Riise Elnes. Hun ønsker å bidra til å bygge en utdanning som tar opp i seg legenes arbeidsbelastning, og som bidrar til å utdanne trygge leger som trives i jobbene sine gjennom et helt arbeidsliv.

Gjennom våren skal overleger fra foretakets fem sykehus delta som koveiledere i gruppeveiledningene, slik at de kan bringe kompetansen videre, ta den med tilbake til sine klinikker og implementere den i utdanningen.

– Fra og med høsten 2024 ønsker vi at dette skal være på plass og innbakt på fast basis i LIS-utdanningen ved alle sykehusene våre, sier Riise Elnes.

Hun forteller at helseforetaket i samarbeid med tillitsvalgte også har sendt ut en spørreundersøkelse til samtlige leger i helseforetaket for å høre hvordan de opplever sin arbeidshverdag. Dette gjør de for å finne ut om det er nye områder de kan forbedre seg på.

Dette må vi bli enda mer bevisst på framover for å beholde og rekruttere nye leger
Svein Tore Valsø, direktør for personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF

Tiltakene i Vestre Viken blir hilst velkommen i Helse Sør-Øst RHF.
– Det er flere helseforetak som jobber med tiltak som skal bedre legenes arbeidssituasjon, og dette er et område vi følger tett opp, sier direktør for personal og kompetanseutvikling, Svein Tore Valsø.

Han synes det er positivt at nyutdannede leger får enda bedre veiledning og oppfølging, og mener det er viktig at legene har noen å rådføre seg med når de opplever jobben som krevende.
– Dette må vi bli enda mer bevisst på framover for å beholde og rekruttere nye leger til sykehusene våre, sier Valsø.