logo Helse Sør-Øst

Mandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsatt

Helse Sør-Øst RHF fastsatte i foretaksmøtet med Oslo universitetssykehus HF 13. oktober mandatet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus. - Mandatet gir tydelige føringer for arbeidet med de store sykehusprosjektene i annet halvår 2016 og inn i 2017, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 25.10.2016
Sist oppdatert 13.03.2018
Styret i Helse Sør-Øst RHF fastsatte 16. juni målbildet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus. Samtidig overtok Helse Sør-Øst RHF styringsansvaret for prosjektene, slik det regionale helseforetaket pleier for byggeprosjekter over 500 millioner kroner.

Helse Sør-Øst har snudd den økonomiske utviklingen fra betydelige underskudd til overskudd de siste årene. Det har lagt et grunnlag for å kunne finansiere store utbyggingsprosjekter. I tillegg til helseforetakets og regionens egen likviditet legges det også til grunn at 70 % av investeringene skal finansieres med lån fra Helse- og omsorgsdepartementet.

- Det er fortsatt nødvendig at Oslo universitetssykehus oppnår en bedre driftsøkonomi, men regionen har aldri vært bedre i stand til å bære store investeringer enn det vi er nå, slår Lofthus fast.

Tre prosjekter

Arbeidet er delt i tre prosjekter: Ny regional sikkerhetsavdeling, nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og samtidig etablering av nytt lokalsykehus inkludert psykisk helsevern på Aker og et komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad. Både for ny regional sikkerhetsavdeling og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet er det kunngjort konkurranse om anskaffelse av arkitekter og rådgivningstjenester. Begge disse prosjektene er i konseptfase. I denne fasen skal det blant annet utredes hvordan det det kan legges til rette for en trinnvis utvikling av prosjektene. I arbeidet med nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet skal det også planlegges for at det kan etableres et senter for protonbehandling på tomten.

Styret følger nøye

Konseptrapportene for ny regional sikkerhetsavdeling og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet skal ferdigstilles og kvalitetssikres i løpet av 2017. Styret i Helse Sør-Øst RHF skal godkjenne disse rapportene før oppstart av forprosjekt.

I prosjektet knyttet til Aker og Gaustad arbeides det med å supplere og avklare forhold knyttet til mulighetsstudier på tomten, dimensjonering og virksomhetsinnhold, slik at rammer og forutsetninger for konseptfasen kan klarlegges. Planen er at styret i Helse Sør-Øst RHF før sommeren 2017 skal behandle en sak som oppsummerer og avklarer dette arbeidet, slik at prosjektet kan gå over i konseptfase.

Egen oppfølgingsgruppe

Mandatet som nå er fastsatt definerer de viktigste arbeidsoppgavene og fremdriftsplanene for de forskjellige prosjektene. Det etableres en egen oppfølgingsgruppe med representanter fra Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF og Oslo universitetssykehus HF. Arbeidet ledes av Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon, som rapporterer til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og det skal gis fast rapportering av arbeidet i de månedlige oppfølgingsmøtene mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.