logo Helse Sør-Øst

Mer forskning på psykisk helse

De siste fem årene har Helse Sør-Øst RHF bevilget mer enn 100 millioner kroner til forskning i faggruppen for psykisk helse. Forskningsmidlene fordeler seg på 63 prosjekter ved flere helseforetak og sykehus i regionen. I tillegg har 12 prosjekter på feltet mottatt midler gjennom faggruppen folkehelse/helsetjenesteforskning.

Publisert 15.11.2023
En person som sitter på en benk

Regjeringen la i juni 2023 fram en opptrappingsplan for hele det psykiske helsefeltet.  Planen viser bl.a. til behov for mer forskning på pasienter og bedre tilrettelegging for bruk av kunnskap og forskningsresultater i tjenestene. Forskning på psykisk helse er et prioritert område for Helse Sør-Øst RHF, og årlig utlysning av forskningsmidler i regionen omfatter avsetning til en egen faggruppe for søknader innen psykisk helse og avhengighet. 

Ett av sykehusene med høy forskningsaktivitet innfor psykisk helse, er Diakonhjemmet sykehus. De siste fem årene har sykehuset oppnådd støtte  til 12 prosjekter i konkurransen om regionale forskningsmidler. 

Tett knyttet til klinisk praksis


- På Diakonhjemmet sykehus legger vi stor vekt på forskning, spesielt innen områder som er tett knyttet til den kliniske praksisen. Da kan den raskt komme pasientene til gode. Vi er heldige som har mottatt betydelig forskningsstøtte fra Helse Sør-Øst RHF for flere av våre prosjekter, også innenfor psykisk helse¸ sier klinikkleder Erik Ganesh Søegaard i Klinikk for psykisk helse og rus på Diakonhjemmet sykehus. 

—I de senere årene har vi fokusert på forskning knyttet til temaer som betydningen av arbeid for psykisk helse, helsepsykologi, alvorlige psykiske lidelser, og forskning innenfor psykofarmakologi og farmakogenetikk. Dette er områder vi har satset spesielt på, sier Søegaard.

 

Gledelig med god spredning

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt, synes det er gledelig at forskningen på psykisk helse fordeler seg mange sykehus i regionen.  Det vil gi mer kunnskap og kompetanse, som igjen kan deles mellom helseforetakene og bidra til enda bedre tjenester for befolkningen.

– Forskningsaktiviteten har vært jevn i en årrekke på dette området, og vi mottar årlig et betydelig antall søknader med stor tematisk spredning fra forskerne i regionen. Ambisjonen vår er likevel å øke antall behandlingsstudier innen psykisk helse, sier Rootwelt. 

– Behandlingstilbudet til psykisk syke skal styrkes de kommende årene. Da er det viktig at vi også styrker den kliniske forskningen på dette feltet. Mer forskning er et viktig bidrag til å gjøre behandlingstilbudet bedre, sier Rootwelt.

 

Målretting av forskningsmidler

Målretting av forskningsmidler er et virkemiddel for måloppnåelse og oppfølging av denne ambisjonen. Styret i Helse Sør-Øst RHF har for utlysningen i 2023 målrettet en andel av forskningsmidlene til behandling av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos barn og unge, helsekompetanse og pasientsikkerhet. RHFenes program for nasjonale kliniske behandlingsstudier, KLINBEFORSK, gjorde det samme i 2022 med en særskilt prioritering av klinisk behandlingsforskning på barn og unges psykiske helse. To nasjonale studier koordineres fra regionen etter denne prioriteringen: en multisenterstudie av psykoterapi på videolink for sosial angstlidelse hos ungdom (Sykehuset Innlandet HF) og en multisenterstudie for behandling av spiseforstyrrelser hos barn og unge (Oslo universitetssykehus HF).