logo Helse Sør-Øst

Nye henvisningsforløp innen rehabilitering

Fem av helseforetakene i Helse Sør-Øst skal delta i en pilot for endrede henvisningsforløp innen rehabilitering. Hensikten er å teste ut om nye forløp vil bidra til et mer likeverdig og tilgjengelig rehabiliteringstilbud for befolkningen.

Publisert 26.03.2024
fysio i samtale med pasient på tredemølle
Nye henvisningsforløp vil bidra til et mer likeverdig og tilgjengelig rehabiliteringstilbud for befolkningen.

Først ut er sykehuset i Vestfold som starter opp 2. april i år. Her vil pasienter som søker rehabiliteringsopphold innenfor kategoriene langvarig muskel – og bløtdelssmerte og arbeidsrettet rehabilitering få rett til utredning av behandlings- og rehabiliteringsbehov i sitt lokale sykehus, før eventuell videre spesialisert rehabilitering. Samme pilot starter etter hvert opp på Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold og Vestre Viken.

En mann i dress
Ulrich Spreng, fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF

 

-  Målet med disse pilotene er at helseforetakene vil få mer informasjon om pasienten som har et rehabiliteringsbehov, og at rehabiliteringstilbudet kan tilpasses bedre til pasientens behov. Dette er også et ledd i å forbedre samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt å tilby et mer likeverdig og tilgjengelig tilbud for befolkningen, ved at pasientene får tilbud på rett nivå til rett tid, sier fagdirektør Ulrich Spreng i Helse Sør-Øst RHF.

To diagnosegrupper

Helse Sør-Øst RHF (HSØ-RHF) har avtale med 29 private rehabiliteringsinstitusjoner innen 16 ulike fagområder/ytelser. I dag sendes henvisninger fra primærhelsetjenesten til rettighetsvurdering ved Regional koordinerende enhet (RKE).

De siste årene har det kommet henvendelser fra enkelte helseforetak om selv å kunne ta hånd om rettighetsvurderingen av henvisninger fra fastleger for eget opptaksområde. Dette gjelder særlig innen de to gjeldende diagnosene; langvarig muskel og bløtdelssmerte og arbeidsrettet rehabilitering. De to ytelsene opptar/omfatter i dag henholdsvis 149 plasser på 9 lokalisasjoner og 160 plasser på 13 lokalisasjoner.

RKE

I piloten skal henvisningene fortsatt rettighetsvurderes av RKE. For henvisninger der det ikke kommer klart frem at pasienten har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, vil RKE tildele rett til helsehjelp i form av utredning i pasientens lokale helseforetak.

Utredningen kan gjennomføres i form av oppmøte, eller via telefon/videokonsultasjon dersom det er mest hensiktsmessig ut fra reisevei eller andre forhold som påvirker tilgjengeligheten til helsehjelpen for pasienten. 

Stor pågang

I 2022 ble det vurdert nesten 14 000 nye henvisninger, hvorav rundt 5400 omfattet de to aktuelle ytelsene. Med en stor pågang på begge disse områdene og ventetider på over 20 uker, er det tydelig behov for endringer i henvisningsprosessen for å sikre en mer effektiv og tilgjengelig behandling

Evaluering

Pilotene skal evalueres, i månedsskifte september- oktober 2024. Dette er avgjørende for å måle suksessen til disse nye henvisningsforløpene. Evalueringen vil omfatte vurdering av ventetid, endringer i forbruk av spesialisert rehabilitering, gjennomførbarhet av nye pasientforløp og evaluering av fagkompetanse. Før eventuelle varige endringer blir iverksatt, vil det gjennomføres et følgeforskningsprosjekt for å undersøke endringer i pasientenes tilstand, funksjon, livskvalitet og arbeidsdeltakelse