logo Helse Sør-Øst

Overføring av Kongsvinger sykehus etter planen

Arbeidet med å forberede overføringen av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus pågår for fullt. – Målet er at pasientene skal merke minst mulig til endringen og at de ansatte skal bli godt ivaretatt i prosessen, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 19.03.2018

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst har besluttet at Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde, skal overføres fra sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF med virkning fra 1. januar 2019. Virksomhetsoverdragelsen innebefatter all spesialisthelsetjeneste i Kongsvingerregionen. Et overføringsprosjekt ledet av Helse Sør-Øst RHF skal sørge for gjennomføringen. Overføringsprosjektet ledes av en bredt sammensatt styringsgruppe med representasjon fra helseforetakene, brukere, tillitsvalgte og observatør fra de berørte kommunene.

-Dette er en omfattende prosess som krever bred involvering både fra helseforetakene selv og fra Helse Sør-Øst RHF. Vi er først og fremst opptatt av å sikre trygge og gode pasientforløp i overgangen og bidra til at pasientene merker minst mulig til endringen. Vi må også sørge for at ansatte blir ivaretatt på en god måte og at IKT, journalsystemer og medisinskteknisk utstyr fungerer som det skal, sier Cathrine M. Lofthus, som leder arbeidet i styringsgruppen.

Flertallet av pasientene i opptaksområdet til Kongsvinger sykehus vil ikke merke endringer som følge av overføringen. Endringene vil først og fremst gjelde de pasienter som krever mer spesialisert behandling enn det som tilbys på Kongsvinger sykehus. Mange av disse vil i fremtiden motta sykehustjenester ved Akershus universitetssykehus i stedet for ved et annet sykehus i Sykehuset Innlandet. Det planlegges for smidige overganger for disse pasientene.

-Vi ser blant annet på om enkelte pasienter kan fullføre sine forløp i Sykehuset Innlandet. Vi ser også på om pasienter som skal til kontroll, møter til første kontrolltime som planlagt i Sykehuset Innlandet. Gjennom slike tiltak, skaper vi større trygghet for pasientene og sikrer en bedre kontroll over overføringen, sier Lofthus.

Det er etablert lokale prosjekter både ved Sykehuset Innlandet og ved Akershus universitetssykehus for å gjøre nødvendige tilpasninger i driften. Begge disse prosjektene har kommet godt i gang med planlegging og organisering av overføringen. I styringsgruppemøtet 5. mars ble det orientert om at forholdene ligger til rette for en virksomhetsoverdragelse av Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde ved årsskiftet som planlagt, dog med noen utfordringer knyttet til IKT-løsningene.