logo Helse Sør-Øst

Positiv utvikling i ventetidene

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som skal til utredning eller behandling ved sykehusene i Helse Sør-Øst var 54 dager ved utgangen av 2016 og i gjennomsnitt 59 dager i 2016. Resultatet ligger godt under kravet om 65 dagers ventetid. Ventetiden ble ni dager kortere i løpet av fjoråret.

Publisert 02.02.2017

​Andelen fristbrudd lå i fjor på i overkant av én prosent. I 2015 var andelen fristbrudd 4,3 prosent. Forskjellen innebærer en reduksjon på mer enn 8 000 fristbrudd.

- Jeg er veldig fornøyd med at den positive utviklingen innen ventetid og fristbrudd har fortsatt gjennom 2016. Forbedringen er et resultat av målrettet arbeid i hele foretaksgruppen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Styret i Helse Sør-Øst RHF berømmer de ansattes innsats i arbeidet med å redusere ventetider og fristbrudd.

Antall pasienter som står på venteliste i Helse Sør-Øst har sunket gjennom 2016. I desember ventet 107 600 på helsehjelp i form av utredning eller behandling i Helse Sør-Øst. Sett i forhold til samme tid i 2015 var dette en reduksjon på 13 000 pasienter. Antall pasienter som har ventet mer enn ett år ble halvert i 2016 og var ved utgangen av desember noe i overkant av 800 pasienter. I begynnelsen av 2014 var dette tallet nærmere 8 000 pasienter. Forbedringene skyldes hovedsakelig to forhold: Helseforetakene har redusert antall langtidsventende betraktelig, samtidig som flere pasienter har fått rett til helsehjelp med en juridisk frist for når helsehjelpen senest skal være i gang.

- Den tette oppfølgingen av helseforetakenes arbeid med fristbrudd og ventetider vil fortsette i 2017, sier Lofthus.