logo Helse Sør-Øst

Regional IKT prosjektportefølje overføres til Sykehuspartner

1. januar 2024 overføres regional IKT-prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner. Samtidig avsluttes programmet for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i Sykehuspartner, og gjenstående prosjekter fullføres som del av en samlet portefølje.

Publisert 21.12.2023
Ilustrasjon  av kvinne som sitter foran skjermer 8 en AMK-sentral

– Målet er å legge til rette for mer helhetlig oppfølging av den regionale IKT-porteføljen sett i sammenheng med infrastrukturprosjekter og oppgaver innen drift og forvaltning i Sykehuspartner. Dermed kan vi bedre utnytte både medarbeidernes kapasitet og kompetanse og de økonomiske ressursene vi har til rådighet, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

IKT-prosjektporteføljen består i dag av et titalls prosjekter med 200 til 300 medarbeidere fra Sykehuspartner og øvrige helseforetak, samt innleide konsulenter etter behov. En samlet avdeling for porteføljestyring vil fremover inngå som en av seks avdelinger under virksomhetsområdet prosjekttjenester og leverandørstyring i Sykehuspartner.


STIM-programmet avsluttes, moderniseringsarbeidet fortsetter

STIM-programmet ble opprettet i 2019 for å standardisere og modernisere IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. I styremøtet 21. desember ble det gitt en orientering om programmets arbeid til nå og videre arbeid med modernisering. Programmet har levert en rekke prosjekter, blant annet program for styrket tilgangsstyring, personvern og informasjonssikkerhet (ISOP) og oppgradering til Windows 10.

– Sykehuspartner har gjennom STIM-programmet vært en drivkraft i arbeidet med å standardisere og modernisere IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Med en mer helhetlig prosjektgjennomføring legger vi nå enda bedre til rette for kontinuerlig utvikling og realisering av gevinster, sier Rootwelt.

Prosjekter som ikke er fullført til nyttår, fortsetter underlagt porteføljestyring. Dette omfatter blant annet felles plattform på allmenn og privat sky, modernisering av nett, regional telekomplattform, tjenestemigrering og trådløst nett fase II.

– Foretaksgruppen blir med dette enda bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter, sier Rootwelt.

Om virksomhetsoverdragelsen:

Regional IKT prosjektportefølje overføres til Sykehuspartner  (sykehuspartner.no)

Virksomhetsoverføring av regional IKT prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF


Styresak om avslutning av STIM-programmet:

Sykehuspartner HF – oppsummering av program STIM og videreføring av moderniseringsarbeidet 


Om prosjektene i den regionale prosjektporteføljen:

Regionale IKT-prosjekter