logo Helse Sør-Øst

Riktig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder

Befolkningen i Oslo og Akershus sykehusområder vokser raskt, og det er behov for tiltak for å sikre at innbyggerne får sykehustjenestene de har behov for også i framtiden. Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i møtet 16. juni det videre løpet for å sikre riktig kapasitet i disse to sykehusområdene.

Publisert 23.08.2016
Sist oppdatert 06.10.2016

​Styret slo fast at det er behov for å avlaste Akershus universitetssykehus for å møte den framtidige befolkningsveksten. Til grunn for dette ligger vurderingen av at det ikke bør være mer enn ca 500 000 innbyggere i opptaksområdet til dette sykehuset.

Det er tidligere vedtatt at spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune skal overføres fra Akershus universitetssykehus til Sykehuset Østfold når det nye sykehuset på Kalnes er klart for å ta i mot pasientene.

Styrets vedtak innebærer at neste skritt for å avlaste Akershus universitetssykehus blir å overføre ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for somatiske sykdommer for innbyggerne i Alna bydel til Oslo sykehusområde.  Tidspunktet for overføringen skal besluttes senere.  Med først en overføring av Vestby og senere Alna, er dette vurdert å gi tilstrekkelig avlastning for Akershus universitetssykehus fram mot 2025.

- Akershus universitetssykehus har arbeidet systematisk med å bedre driften. Dette har bidratt til en mindre presset kapasitetssituasjon, og det er ikke lenger behov for tiltak så raskt som tidligere antatt. Styrets beslutning bygger på at den positive utviklingen ved Akershus universitetssykehus fortsetter, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Inntil overføringen av Alna skjer, opprettholdes dagens avtale der Diakonhjemmet Sykehus avlaster Akershus universitetssykehus ved å ta i mot rundt 10 akuttpasienter daglig fra Groruddal-bydelene.

På sikt vil utviklingen av et nytt lokalsykehus på Aker være et viktig grep for å sikre riktig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområde. Det langsiktige målet er at innbyggerne i Alna, Grorud og Stovner skal ha Aker som sitt lokalsykehus. 

I styrets vedtak presiseres det at samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus om fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre disse sykehusenes langsiktige rolle i å sørge for sykehustjenester til befolkningen i Oslo sykehusområde.