logo Helse Sør-Øst

Rusbehandlingen styrkes i Telemark

Helse Sør-Øst RHF har gjort en ny vurdering av det samlede behandlingstilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) etter at Borgestadklinikken sa opp avtalen med Helse Sør-Øst RHF. Tilbudet til ruspasienter skal styrkes ved at sentrale deler av behandlingstilbudet innen TSB fortsatt skal kjøpes av private virksomheter samtidig som Sykehuset Telemark HF vil styrke sin avrusningsenhet.

Publisert 13.01.2017

Løpende avtaler med private virksomheter

Helse Sør-Øst RHF vil også denne gangen inngå løpende avtaler med aktuelle private virksomheter.
Den tentative økonomiske rammen for anskaffelsen vil være 200 - 225 mill. kroner. Det tas sikte på å kjøpe behandlingstilbud der blant annet følgende vil bli vektlagt:

  • Behandlingstilbud som inkluderer poliklinisk/ambulant oppfølging i forkant og etterkant av døgnbehandling i tett samarbeid med helseforetakene og kommunene. I forbindelse med døgnbehandling er det ønskelig med mulighet for abstinensbehandling og skjerming før og under innleggelse.

  • Behandlingstilbud til særskilte pasientgrupper som gravide/familier, pasienter med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse (ROP) og unge pasienter. 

Helse Sør-Øst RHF har i dag lagt ut en veiledende kunngjøring om anskaffelsen med tanke på en endelig utlysning i mars 2017.


Avrusningsenhet i sykehuset

Sammenliknet med andre helseforetak i regionen har Sykehuset Telemark en lav dekningsgrad innenfor TSB. Det er et ønske å bygge opp et mer stabilt og variert tjenestetilbud innenfor TSB. Det gjelder særlig når det er behov for behandling som krever samarbeid med både somatikk og psykisk helsevern. Samtidig legges forholdene bedre til rette for en god akuttmedisinsk kjede for ruspasienter, mer helhetlig prioritering, økt fleksibilitet og redusert sårbarhet innen TSB-området, men fortsatt i nært samspill med private aktører.

-Sykehuset Telemark HF vil styrke tilbudet for avrusing som krever høy medisinsk kompetanse og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste. Sammen med de behandlingstilbudene vi skal kjøpe fra private aktører, blir dette en løsning vi mener best vil dekke befolkningens behov for TSB-behandling, sier Geir Bøhler, fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF.

 

Rusbehandlingen i regionen

Ruspasienter i Helse Sør-Øst har et omfattende tilbud. Det er bygget opp over tid, både i egne helseforetak og gjennom avtaler med private virksomheter. Ventetiden til rusbehandling var i gjennomsnitt 30 dager ved utgangen av september 2016.
Helse Sør-Øst RHF har det siste året styrket det samlede behandlingstilbudet for pasienter som trenger rusbehandling. Antallet døgnplasser har økt, og det er nå et omfattende og differensiert tilbud med nær 1200 døgnplasser i regionen.
I dag har Helse Sør-Øst RHF avtale med 21 private virksomheter innen TSB.  Avtalene ble inngått i 2012 som løpende avtaler.