logo Helse Sør-Øst

Sammen om nye behandlingsformer

Innføring av brukerstyrte poliklinikker er på full fart inn i samtlige helseforetak og i de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. Gjennom nettverksmøter deles erfaringer med denne nye behandlingsformen som skal spare pasientene for unødvendige sykehusbesøk.

Publisert 22.09.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Nettverket for brukerstyrte poliklinikker, der alle foretak og sykehus er representert, møtes for femte gang..

Stadig flere pasienter i Helse Sør-Øst følges nå opp fra hjemmet gjennom spørreskjemaer som sendes digitalt.  Såkalt brukerstyrt poliklinikk er det tiltaket som har størst konsekvens for den polikliniske kapasiteten i helseforetakene. Men først og fremst sparer den pasientene for unødvendige sykehusbesøk.

-          Brukerstyrt poliklinikk betyr sykehus når pasienten trenger det og bare da. Dette er en satsing som er kjempeviktig for oss og som har stor interesse også fra resten av landet. Alle våre helseforetak er enige om at dette er en utvikling som er nødvendig for at vi skal ha tilstrekkelig kapasitet fremover, sier prosjektdirektør Andreas Moan i Helse Sør-Øst RHF.

Nettverk

Helse Sør-Øst RHF har vært en sterk pådriver i innføringen av brukerstyrte poliklinikker. Ved inngangen til året fikk samtlige foretak og sykehus egne tildelt midler for å finansiere egne koordinatorer til dette arbeidet.  

Dette initiativet har resultert i et eget nettverk der alle foretak og sykehus er representert. Denne uken møttes nettverket for 5. gang.

-          Disse nettverkssamlingen er viktige for å dele erfaringer og ikke minst jobbe sammen for å utvikle de brukerstyrte poliklinikkene videre. Vi ser nå at det er etablert gode systemer for hvordan poliklinikkene skal organiseres, for bruk av datasystemer og ikke minst hvordan disse skal finansieres, sier Moan.

Endring

Innføring av brukerstyrte poliklinikker krever også endringer i arbeidsmetodene for de ansatte. Gjennom nettverksmøtene deles gode erfaringer fra arbeidet med å implementere nye systemer inn i en hektisk sykehushverdag.

-          Vi ser ofte at nye behandlingsformer er godt forankret i toppledelsen i sykehusene, mens det viktigste er å få dette forankret lengre ut i organisasjonen, sier Moan.

Flere helseforetak har etablert en egen støttefunksjon for brukerstyrt poliklinikk, blant dem Akershus universitetssykehus. Foretaket startet med 4 forløp for to år siden og har i dag 17 forløp med 2500 pasienter.

Vestre Viken var en av de første helseforetakene som satt brukerstyrt poliklinikk inn i et eget system.  I tillegg til egne ressurser i forskning og innovasjonsavdelingen ved sykehuset er det opprettet et støtteapparat bestående av et tverrfaglig team. I tillegg er det egne rådgivere i hver klinikk.

Nødvendig utvikling

Det har de siste årene vært en betydelig vekst i antall polikliniske konsultasjoner, en trend som ventes å fortsette.  I 2022 var det i Helse Sør-Øst 5,2 millioner polikliniske konsultasjoner innen somatiske spesialisthelsetjenester som ventes å stige til 6,9 millioner i 2040 dersom vi fortsetter med dagens arbeidsform.

-En del av disse konsultasjonene er hverken nødvendige for pasient eller behandler og det er disse vi nå fjerner. Senere i høst får vi de første tallene på om dette virker i praksis. Tall fra Danmark tyder på at brukerstyrt poliklinikk vil kunne håndtere mesteparten av veksten i poliklinikken de neste 15 årene, sier Moan.