logo Helse Sør-Øst

Samvalg innføres i hele Helse Sør-Øst

Nå blir alle pasienter som innkalles til poliklinisk behandling i Helse Sør-Øst informert skriftlig om retten til å være med og delta i beslutninger. Grepet er ett av mange tiltak for å innføre samvalg som rutine i regionen.

Publisert 15.11.2023
Sist oppdatert 19.12.2023
En kvinne som setter på en måler på armen til en kvinnelig pasient i sengen.

Medlem i Brukerutvalget i Helse Sør-Øst og tidligere infarktpasient Egil Rye-Hytten er en av pådriverne for innføringen, som vil være synlig i de hundretusener av innkallingsbrev som hvert år sendes ut i regionen.

– Helt frem til nå har pasienter ikke fått informasjon om retten til å delta i beslutninger i innkallingsbrevet. At denne rettigheten blir tatt på alvor og opplyst om når pasienter kalles inn til poliklinisk behandling er et kjempestort fremskritt. Å bli involvert i valgene som tas er et viktig utgangspunkt for å kunne ta ansvar, noe som i seg selv kan bidra til at en blir raskere frisk, mener han. 

Hva skjer under samvalg

Ved samvalg skal følgende opp i møtet mellom pasient og behandler:

  1. Hvorfor det er nødvendig å ta et valg, og hva valget handler om.
  2. Hvorfor det er viktig at pasienten deltar i valget. 
  3. Alle relevante behandlingsalternativer, inkludert fordeler og ulemper ved behandlingene og hvor sannsynlige fordelene og ulempene er
  4. Hvordan pasienten veier fordelene og ulempene opp mot hverandre – hva er viktigst?
  5. En felles beslutning om behandling som bygger både på hva som er viktig for pasienten og på medisinsk kunnskap. 
  6. Hvilke avtaler må gjøres for gjennomføring og evaluering?

 

Gjennom prosessen skal informasjon og formidlingsform tilpasses og gjensidig forståelse skal sjekkes. 

Pasienter som ønsker å delta i samvalg, skal oppleve å få støtte gjennom hele prosessen.

 
Satsningen på samvalg vil også vise seg på venterommene. Her vil pasientene bli møtt av plakater og kunne lese brosjyrer med tre spørsmål å stille til behandleren: 

  1. Hvilke alternativer har jeg? 
  2. Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene? 
  3. Hvor sannsynlig er det at disse fordelene og ulempene vil gjelde for meg?

Et mer omfattende prosjekt gjelder nasjonal samordning av informasjon om sykdom og behandling til pasientene. Sammen med Helse Nord har Helse Sør-Øst skrevet en beskrivelse og oppmuntring til samvalg som skal brukes i informasjon om behandlinger der samvalg er relevant, i alle regioner. 

Anja Fog Heen er overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og deltar i prosjektet med å innføre samvalg i Helse Sør-Øst. Hun håper informasjonen i innkallingsbrevet, brosjyrene og annen informasjon til pasientene kan fungere som en invitasjon – til å ta opp det som er viktig for pasienten ved valg av utredning eller behandling.

– Mange pasienter forteller at de først i etterkant ble klar over at det forelå et valg mellom flere alternativer. Som leger er det vår oppgave å opplyse pasientene om valget, eksempelvis når det finnes flere ulike, ofte likeverdige alternativer men der bivirkningsprofilene er veldig forskjellige. Behandlingene kan også påvirke pasientens dagligliv på ulike måter. Samvalg vil da være sentralt for å komme frem til hva som er det det beste valget for den enkelte. 

– Samtidig er det viktig at pasienter kun deltar i beslutninger i den grad og på de måter de selv ønsker. Ingen skal føle seg presset til samvalg, sier hun.

I tillegg til informasjonen til pasientene er opplæring av ansatte en viktig del av innføringen: Allerede har mer enn 6000 helsepersonell i Helse Sør-Øst fått opplæring i samvalg. Undervisningen er obligatorisk for alle leger under spesialisering («LIS-leger»), men også overleger og ansatte fra andre yrkesgrupper inviteres til undervisning og trening. Samvalg skal også inn i de tallrike prosedyrene og forløpsbeskrivelsene om undersøkelse og behandling som benyttes i foretakene.

– At samvalg kommer inn i mange av prosedyrene håper vi tydeliggjør at samvalg er en naturlig del av helsetjenesten, sier Heen. 

Retten til å medvirke i valg av undersøkelse og behandling har vært der siden den ble en del av Pasient- og brukerrettighetsloven av 1999. Det nye er det systematiske samvalget – en prosess som sikrer pasientens medvirkning og tilbakemelding på alle viktige trinn i beslutninger. Legen skal informere om behandlingsalternativer, fordeler og ulemper ved alternativene, og hvor sannsynlige fordelene og ulempene er for enkeltpasienten. Like viktig er det at pasienten får hjelp til å bli klar over hvor viktige de enkelte fordelene og ulempene er for ham eller henne. Her kan det være stor forskjell: Noen pasienter ønsker behandling som kan gjennomføres på kort tid, andre er villige til å gå langt for å redusere risikoen for sykdom og død selv om det bare er snakk om noen få prosents forskjell, andre igjen ønsker å vente med behandling på grunn av risiko for bivirkninger som det er viktig for pasienten å unngå. 

– Kjernespørsmålet er «Hva er viktig for deg», eller rettere «Hva er viktigst for deg? Bakgrunnen er at få eller ingen behandlinger bare har fordeler og ingen ulemper. Hva som er riktig behandling blir derfor et spørsmål ikke bare om faglig kunnskap, men også om hvordan pasienten veier fordelene og ulempene opp mot hverandre, sier direktør i Avdeling for samhandling og brukermedvirkning i Helse Sør-Øst, Knut Even Lindsjørn. 

Det er hans avdeling som sammen med foretakene har laget planen for hvordan samvalg skal innføres i regionen. 

Helse Sør-Øst jobber for tiden med å få laget samvalgsverktøy – digitale verktøy som gjør det lettere for pasienter å delta i beslutningsprosesser.


Les mer om samvalg på Helsenorge