logo Helse Sør-Øst

Skal prioritere psykisk helsevern de neste årene

Tilbudet til psykisk syke skal prioriteres i årene framover. Helseforetakene legger opp til økt aktivitet – både i tilbudet til voksne og til barn og unge.

Publisert 29.09.2023
Bygg psykisk helsevern ved Sykehuset Telemark
Helseforetakene og de private ideelle sykehusene må være forberedt på økt aktivitet, både innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet. Her er én av døgnenhetene ved Sykehuset Telemark.

– Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene, men presset på psykisk helsevern er stort, og vi har derfor tydelige forventninger til helseforetakenes prioriteringer, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har derfor bestemt at helseforetakenes budsjetter skal vise at de prioriterer psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling de neste årene. I den økonomiske langtidsplanen blir helseforetakene bedt om å legge opp til økt aktivitet slik at enda flere får hjelp.

– Vi vet at aktiviteten har økt betydelig de siste årene, men både faglige og politiske føringer tilsier at vi må prioritere psykisk helsevern i enda større grad, sier Spreng.

Aldri tidligere har så mange fått psykisk helsehjelp ved helseforetakene i Helse Sør-Øst som hittil i år. Ved utgangen av august var det registrert nesten 750 000 konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne og 375 000 konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og unge. Det er en økning på henholdsvis 3,2 prosent og 4,6 prosent fra året før. Sammenlikner vi med året 2019, er økningen på henholdsvis 5,8 prosent og 21,7 prosent.

Antall konsultasjoner per august (2019–2023)

Diagram, liggende stolpediagram

Antall henvisninger øker også. Hittil i år har om lag 31 000 voksne og 12 500 barn og unge blitt henvist til psykisk helsevern i Helse Sør-Øst. Det er en økning på 15 prosent (voksne) og 40 prosent (barn og unge) sammenliknet med den samme tiden i 2019.

Antall nyhenviste per august (2019–2023)

Diagram, liggende stolpediagram

– Det er foreløpig lite som tyder på at det blir færre henvisninger i tiden framover. Det betyr at helseforetakene og de private ideelle sykehusene må være forberedt på økt aktivitet, både innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet, sier Ulrich Spreng.