logo Helse Sør-Øst

Skal utrede tilbud om trombektomi

Helse Sør-Øst RHF skal utrede regionens organisering av  tilbud om mekanisk trombektomi, «utfisking» av blodpropp, ved alvorlige hjerneslag. Arbeidet skal koordineres med de øvrige regionene slik at det etableres felles førende prinsipper for hele landet.

Publisert 25.09.2017

​Trombektomi har ikke vært standardbehandling i Norge og har bare vært utført ved noen av de store universitetssykehusene. I fjor ble metoden brukt på cirka 150 pasienter med alvorlig hjerneslag. Tidligere i år vedtok Nasjonalt beslutningsforum at mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved hjerneslag med følgende vedtak:

1. Mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved truende eller manifest hjerneslag.

2. Hver helseregion skal som følge av dette utrede organiseringen av hjerneslagbehandlingen og den prehospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge-for»-ansvar.

3. Helseregionene skal etter en slik gjennomgang, som er anbefalt i punkt 2, samordne føringer for tilbud om mekanisk trombektomi slik at det er felles førende prinsipper på tvers av regionene.

I Helse Sør-Øst har Oslo universitetssykehus vært alene om å utføre denne behandlingen. Etter vedtaket i Beslutningsforum har det pågått et arbeid med å utrede muligheten for etablering av tilbudet ved flere helseforetak i regionen. Det har vært nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe, men denne har ikke hatt bred nok deltagelse i arbeidet, både i forhold til hvilke fagmiljøer som har vært involvert og med tanke på brukere og tillitsvalgte.  

Nå skal det sikres bred involvering og etableres faglige kriterier for organisering av trombektomibehandling og dette skal koordineres med de øvrige regionene. Deretter skal organiseringen og gjennomføringen i Helse Sør-Øst konkretiseres. Det vil bli brukt en ekstern faggruppe for vurdering av organisering og gjennomføring. Videre tidsplan vil bli avklart i nær fremtid.

Saken vil bli forelagt styret i Helse Sør-Øst RHF for endelig behandling.