logo Helse Sør-Øst

Stadig kortere ventetider for pasienter i regionen

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i Helse Sør-Øst ble ytterligere redusert i 2017. Andelen fristbrudd økte noe, men er på omtrent samme nivå som forrige år. Det viser tall fra Årlig melding 2017, som ble behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF i møte den 8. mars.

Publisert 08.03.2018

Ventetiden for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet var for 2017 på 56,7 dager samlet for alle tjenesteområder. Dette er en reduksjon med 2,3 dager sammenlignet med 2016. For pasienter som fortsatt venter på helsehjelp, ble gjennomsnittlig ventetid redusert med ni dager, fra 65 til 56 dager.

Andel fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet har økt med 0,4 prosent til 1,6 prosent. Andel fristbrudd for pasienter som fortsatt venter på helsehjelp holder seg omtrent uendret på 0,8 prosent.

- Helseforetakene gjør en betydelig innsats for å nå målene for ventetider og fristbrudd og god ledelsesforankring har vært sikret blant annet gjennom å definere felles mål for alle helseforetak. De gode erfaringene med denne tilnærmingen legges til grunn for videreføring av arbeidet i 2018, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

I arbeidet med å redusere variasjon i ventetider og effektivitet er det igangsatt en rekke tiltak. Helse Sør-Øst RHF har i 2017 deltatt aktivt i nettverk med de andre regionale helseforetakene i arbeidet med å utvikle indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse, effektivitet, ressursplanlegging og variasjon i forbruk.

Siden 2014 Helse Sør-Øst RHF hatt et regionalt innsatsteam som har understøttet lokale omstillings- og endringsprosesser. Teamet har bistått ledelsen i 29 poliklinikker og alle har oppnådd gode resultater. Teamet har så langt blitt prioritert til poliklinikker i somatikk, men det er i 2017 startet prosjekter ved fem poliklinikker innen psykisk helsevern. Det er lagt en foreløpig plan for første halvår 2018 som innebefatter oppstart ved ytterligere en poliklinikk innen psykisk helsevern.

I 2017 var ventetidene godt under Helse- og omsorgsdepartementets krav om en gjennomsnittlig ventetid på mindre enn 60 dager. Gjennomsnittlig ventetid i regionen, inkludert private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner med avtale med Helse Sør-Øst RHF, fordelte seg slik innen de ulike tjenesteområdene: Somatikk 58 dager, psykisk helsevern voksne 46 dager, psykisk helsevern barn- og unge 50 dager og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 37 dager.

- Vi arbeider med å få ventetidene ytterligere ned. I 2018 vil innsatsen hovedsakelig bli rettet mot å redusere ventetidene innen psykisk helsevern, spesielt for barn og unge, sier Cathrine M. Lofthus.