logo Helse Sør-Øst

Status i arbeidet med nytt sykehus i Drammen

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. I samme møte stilte også styret krav om at prosjektet må tilpasses til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Det betyr en reduksjon på cirka 600 millioner kroner i forhold til tidligere planer.

Publisert 31.10.2016

​En felles oppfølgingsgruppe med representanter fra Vestre Viken HF og
Helse Sør-Øst RHF / Sykehusbygg HF er oppnevnt for å sikre gjennomføringen av arbeidet. Det er fire områder som skal følges opp, og det er etablert egne arbeidsgrupper som har arbeidet med å nå målene som styret satte. Det arbeides blant annet med optimalisering av skisseprosjektet, revurdering av Vestre Vikens interne fordeling av funksjoner og kapasiteter, vurdering av etappevis utbygging og større grad av egenfinansiering.

Innspillene fra alle fire gruppene skal i løpet av november settes sammen i en rapport som svarer opp ønskene som styret i Helse Sør-Øst RHF hadde da det behandlet saken.

Gruppen som skal optimalisere skisseprosjektet har utarbeidet konkrete forslag som reduserer byggets "fotavtrykk" fra de opprinnelige 34 000 kvadratmeter til vel 25 000 kvadratmeter. Sykehusbyggets lengde er redusert fra cirka 500 meter til cirka 300 meter. Bruttoarealet er redusert med 2 200 kvadratmeter uten at funksjonsarealet er redusert. Tiltakene har gitt en kostnadsbesparelse på cirka 400 millioner kroner.

Gruppen som arbeider med fordeling av funksjoner og kapasiteter i Vestre Viken har forholdt seg til en rekke forslag om temaer som kunne utredes. I samarbeid har gruppens medlemmer fra Vestre Viken og Helse Sør-Øst konsentrert seg om noen av disse forholdene. Etter behandling i oppfølgingsgruppen vurderes følgende funksjoner å kunne flyttes ut av nytt sykehus i Drammen:
Lokalsykehusfunksjoner for halvparten av innbyggerne i Røyken kommune kan flyttes fra Drammen sykehus til Bærum sykehus.
Innspillet omfatter også at 20 prosent av den ortopediske aktiviteten i Drammen flyttes til Kongsberg. Laboratoriearealet i Drammen reduseres med 300 kvadratmeter og erstattes på Bærum sykehus. Plassbehovet for psykisk helse og rus reduseres med 300 kvadratmeter gjennom flytting til DPS og andre tilpassinger. Gruppens innspill omfatter også at øyeavdelingen flyttes ut av nytt sykehus i Drammen. Plassering på Bærum sykehus utredes.

- Gruppen mener at øyeavdelingen er den av de store enhetene som kan flyttes ut med minst betydning for resten av det nye sykehuset sier prosjektdirektør Dag
Bøhler. - Nå skal dette utredes videre.

Arbeidet med å vurdere etappevis utbygging videreføres i november basert på innspillene fra gruppe 1 og 2. Gruppe 4 skal parallelt foreta samlede økonomiske beregninger – både investeringer og framtidig driftsøkonomi.

- Arbeidet har gitt gode resultater og vi vil levere vår rapport innen fristen. – Dette er viktig for at realiseringen av et nytt sykehus i Drammen nå tar et skritt videre, sier Dag Bøhler.

Målet er at tilfredsstillende svar på styrets spørsmål skal oppsummeres i en samlet rapport som  styret i Vestre Viken HF kan uttale seg om og deretter behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF tidlig i 2017. Det er styret i Helse Sør-Øst RHF som godkjenner om nytt Drammens-sykehus kan gå over i forprosjektfase.