logo Helse Sør-Øst

Styrker arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Å redusere uønsket variasjon i kvalitet, pasientsikkerhet og behandling er ett av seks strategiske satsingsområder i Helse Sør-Øst RHF. – Vi skal jobbe enda mer aktivt og systematisk med dette i tiden fremover, sier administrerende direktør Terje Rootwelt.

Publisert 09.02.2024
Sist oppdatert 26.04.2024
Fire helseansatte diskuterer foran en pc
– I takt med medisinsk utvikling og ny forskning må vi ikke bare ta i bruk ny behandling, men også redusere overbehandling, sier Terje Rootwelt.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har bedt om å få en regelmessig status for arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst.  I styremøtet 9. februar ble status for dette arbeidet presentert. Det ble også vist til tre pilotprosjekter som skal redusere bruken av undersøkelser og behandling med lav kost-nytte-effekt.

 

En mann som smiler til kameraet
Administrerende direktør Terje Rootwelt

– I takt med medisinsk utvikling og ny forskning må vi ikke bare ta i bruk ny behandling, men også redusere overbehandling. På den måten kan vi frigjøre ressurser til annet viktig arbeid, sier Terje Rootwelt. Han mener det er svært positivt at styret engasjerer seg aktivt i kvalitets- og forbedringsarbeidet og i variasjon i forbruket av helsetjenester, og at styret ønsker en status på dette arbeidet to ganger i året.

Helse Sør-Øst RHF har gjennomgått rapporteringsrutiner og sett behov for å strukturere rapporteringen til styret. Det er derfor etablert et klinisk dashboard som inneholder et utvalg av kvalitetsindikatorer. Det gjør det enklere for styret i det regionale helseforetaket og i helseforetakene å følge med på om virksomhetene oppfyller «sørge for»-ansvaret.

– Vi kommer til å følge opp resultater og tiltak for kvalitetsforbedring i møtene med helseforetakene framover, sier Rootwelt.

Styresak om status for arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet