logo Helse Sør-Øst

Tildeling anskaffelse av behandlingstilbud innen TSB

Helse Sør-Øst RHF har gitt fire private ideelle virksomheter tilbud om avtale innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Den totale rammen for anskaffelsen er på 257 millioner kroner, en økning på 21 millioner kroner fra dagens nivå. I tillegg etableres det 10 nye avrusingsplasser ved Sykehuset Telemark.

Publisert 11.01.2018
Sist oppdatert 16.01.2018

​Anskaffelsen er gjort som en følge av at Borgestadklinikken sa opp avtalen med Helse Sør-Øst RHF gjeldende fra 1.april 2016 og den er gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Det har skjedd gjennom en åpen anbudskonkurranse slik lovverket krever.

I alt 12 virksomheter ga tilbud på de fem ytelsene som fremgikk av konkurransegrunnlaget. Etter en grundig evaluering av blant annet kvalitet og pris, sett opp mot behovsanalysen og det samlede tilbudet i regionen, er det nå gitt tilbud om avtaleinngåelse med Borgestadklinikken, Tyrilistiftelsen, Manifestsenteret og Skjelfoss psykiatriske senter. Alle disse er private ideelle leverandører.

- Denne anskaffelsen vil gi ruspasienter i regionen et solid og godt faglig tilbud. Det er gitt tilbud om avtaleinngåelse til fire aktører som leverer tjenester av god kvalitet og som er etterspurt av brukerne. Sammen med tilbud i egne helseforetak føler vi oss trygg på at befolkningens behov for behandlingstilbud innen TSB er ivaretatt, sier fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Samlet omfatter avtalen kjøp av 100 døgnplasser ved lokalisasjoner i henholdsvis Hobøl, Røyken, Skien og Arendal, samt 5065 polikliniske konsultasjoner i Skien. Parallelt med dette, bygges det opp en avrusningsenhet ved Sykehuset Telemark HF med 10 plasser. Behovet for avrusning, utredning og behandling i helhetlige forløp blir dermed godt ivaretatt.

Borgestadklinikken har i dag et tilbud til ruspasienter ved institusjonens lokalisasjoner på Loland og Bragernes i Drammen - i tillegg til i Skien. De tilbudene Borgestadklinikken innga for lokalisasjonene i Loland og Bragernes, nådde ikke opp i konkurransen. Helse Sør-Øst RHF vil inngå en avtale med Borgestadklinikken om hvordan pasienter og ansatte ved disse lokalisasjonene skal ivaretas.

Basert på behovsanalyse

Anskaffelsen er basert på en behovsanalyse foretatt høsten 2016 og de tilbud som virksomhetene har gitt. Tildelingen innebærer kjøp av:

  • 18.495 behandlingsdøgn til pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse som i henhold til nasjonal faglig retningslinje skal behandles innenfor TSB (Manifestsenteret, Skjelfoss psykiatriske senter, Borgestadklinikken)
  • 19.227 behandlingsdøgn til frivillig innleggelse av gravide pasienter og innleggelse av pasienter med små barn i en familiekontekst (Borgestadklinikken)
  • 1460 behandlingsdøgn til behandling av gravide etter Helse- og omsorgstjenesteloven §10-3 (Borgestadklinikken)
  • 5.300 behandlingsdøgn til unge pasienter med behov for utredning, behandling og rehabilitering i et langvarig forløp (Tyrilistiftelsen)
  • 11.930 behandlingsdøgn til pasienter med ulik avhengighetsproblematikk som ikke kan nyttiggjøre seg poliklinisk behandling (Tyrilistiftelsen, Borgestadklinikken)
  • 5.065 polikliniske konsultasjoner med særlig tilbud om behandling i et familie- og generasjonsperspektiv (Borgestadklinikken)

Kortere ventetid

Gjennomsnittlig ventetid for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Sør-Øst var ved siste rapportering i november på 33 dager. Det er 12 dager kortere enn målkravet satt av styret og 27 dager kortere enn målkravet satt av Helse- og omsorgsdepartementet. I Helse Sør-Øst har det vært en betydelig reduksjon i ventetidene for mange av behandlingstilbudene etter at det ble gjennomført en avtaleutvidelse og en tilleggsanskaffelse i 2014 med kjøp av om lag 140 nye døgnplasser.

Det siste halve året har også tre nye kommersielle virksomheter innen rusfeltet blitt godkjent for ordningen «fritt behandlingsvalg» i den sørlige delen av regionen, deriblant fem plasser for avrusning. Sammen med redusert innsøkning til døgnbehandling innen TSB, ser man at flere av institusjonene som har avtale med Helse Sør-Øst RHF nå sliter med å oppnå fullt belegg, noe som indikerer god kapasitet. Det gjelder primært langtids døgnbehandling.