logo Helse Sør-Øst

Tilpasser oppstart av forprosjekt for regional sikkerhetsavdeling

Helse Sør-Øst RHF vil tilpasse oppstart av forprosjektet for nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum til fremdriften i reguleringssaken. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble torsdag 1.2 orientert om framdriften.

Publisert 01.02.2018
Sist oppdatert 27.02.2018

Regional sikkerhetsavdeling holder i dag til i dårlige og uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker, og det er høyt prioritert å etablere nye lokaler.

I tråd med tidligere styrevedtak er det i løpet av høsten 2017 vurdert hvordan prosjektet kan gjennomføres på den valgte tomten på Ila i Bærum. Det er konkretisert hvordan det kan legges til rette for en bedre og mer skånsom plassering på tomten og det er bekreftet at etappevis utbygging, med samlokalisering med lokal sikkerhetsavdeling og avdeling for psykisk utviklingshemmede, er mulig.

Innenfor markagrensen

Den aktuelle tomten ligger innenfor markagrensen. Bærum kommune har fått klarsignal fra Fylkesmannen til å igangsette reguleringsarbeidet, men det er foreløpig for tidlig å si når reguleringsarbeidet vil være ferdig, inkludert eventuell justering av markagrensen. Mye tyder på at dette ikke vil være avklart før i løpet av 2019. I så fall innebærer dette om lag 6-8 måneders senere oppstart og ferdigstilling av prosjektet enn antatt i tilleggsutredningene som ble gjort høsten 2017.

- Inntil reguleringssaken er nærmere avklart er det ikke grunnlag for å starte forprosjektet. Vi vil vurdere underveis om det er milepæler i reguleringssaken som eventuelt kan koples til oppstart av forprosjektet, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Les mer:

Styresak 010-2018 Oslo universitetssykehus -status for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling