logo Helse Sør-Øst

UiOs innovasjonspris til Kjetil Taskén

Styret ved Universitetet i Oslo deler hvert år ut priser til vitenskapelig ansatte for fremragende innsats og resultater. Kjetil Taskén, leder av Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, er tildelt UiOs innovasjonspris for 2023.

Publisert 08.05.2023
Sist oppdatert 25.05.2023
En mann med briller

Foto: Terje Isaksen

Kjetil Tasken

​Han er tildelt prisen for arbeidet med oppbygning av et nasjonalt nettverk for presisjonsdiagnostikk innen kreft (Infrastruktur for presisjonsdiagnostikk, InPreD). I 2018 hadde ikke norske kreftpasienter offentlig tilgang til avansert molekylær kreftdiagnostikk med behandlingsmuligheter som bruker presisjonsmedisintilnærming. Presisjonsmedisin, eller persontilpasset medisin, forsøker å finne behandling som er tilpasset den enkelte pasient. Arbeidet Taskén har ledet har bidratt til at det nå finnes et offentlig nasjonalt kreftdiagnostikk-initiativ (InPreD) og en nasjonal klinisk studie (IMPRESS-Norway). InPreD er resultat av et oppdrag gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene om etablering av slik infrastruktur. IMPRESS har finansiering fra de regionale helseforetakenes program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK.Taskén ledet arbeidet med å utrede hva som måtte iverksettes for å få til innføring av presisjonsmedisin i Norge. Metoden som ble brukt for å få til offentlig tilgang til avansert molekylær kreftdiagnostikk, var en koordinering av ulike fagmiljøer på nasjonalt plan. Denne koordineringen er en stor suksess og har utløst betydelig finansiering. Måten dette er løst på i Norge har skapt betydelig internasjonal interesse.

Institutt for kreftforskning har 7 forskningsavdelinger og mer enn 340 ansatte, masterstudenter inkludert. Omtrent 70 prosent av de ansatte og deres prosjekter er eksternt finansiert.


Instituttet har sterke internasjonale forskningsgrupper innen biokjemi, celle og tumorbiologi, genetikk, strålingsbiologi, immunologi og kreftforebygging.

Hedrer​​ fremragende ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no)