logo Helse Sør-Øst

Pengesløsing og miljøbelastning

Unødig hanskebruk

Sykehusene har som hovedoppgave å gi gode helsetjenester. Men det må vi gjøre uten å belaste miljøet for mye. Vi er storforbrukere av engangs plasthansker. Hvordan kan vi redusere dette forbruket?

Publisert 08.05.2024
Firmanavn
Tegnehanne og Helsedirektoratet bidrar med informasjonsmateriell

Da pandemien rammet verden, var det et kappløp om å få tilstrekkelig med verneutstyr i en verden der både produksjon og distribusjon stoppet opp. Mye av det utstyret vi var redde for å gå tomme for er av plast. Forbruket økte – og nå er utfordringen å få ned plastforbruket.

Økt bruk av plasthansker

Det er naturlig at det økte smittepresset gjorde at hanskebruken gikk opp under pandemien. Det var øket bevissthet om smitteverntiltak, og bruk av hansker gir en økt følelse av trygghet. Samtidig har det vist seg at mange ikke reduserer bruk av hansker etter at pandemien er over. Det er etablert rutiner, og man føler at dette er et enkelt føre-var-tiltak. I en travel hverdag reflekterer man ikke over dette, og det er sjelden en systematisk opplæring i hva som er fornuftig bruk av hansker.

Hvor stort er problemet?

Et par hansker ekstra nå og da er vel ikke noe å lage oppstyr om, tenker mange. For hver enkelt helsearbeider blir det faktisk mange par i løpet av et år – og når vi legger sammen hvor mange ansatte det er som behandler pasienter i sykehus og kommuner, blir tallet veldig stort.

I 2019 brukte Helse Sør-Øst 59 millioner hansker, sykehusene totalt 105 millioner. I 2023 var forbruket i Helse Sør-Øst 77 millioner, helseregionene totalt 138 millioner.  I tillegg kommer primærhelsetjenesten, så vi anslår det totale antallet på 300 millioner hansker i den norske helsetjenesten.

Overforbruk

Utenlandske studier viser et overforbruk av hansker på 25-65%. Hvis vi gjøre et forsiktig estimat og sier at vi i Norge har et overforbruk på 30%, utgjør dette 70 millioner hansker. Dette utgjør 490 tonn unødvendig avfall hvert år. Vi vet også at det meste av dette sorteres som spesialavfall, slik at det går til forbrenning og ikke gjenvinning.

Hva kan vi gjøre?

Fra nasjonalt og regionalt hold gjennomføres det kampanjer. Her trekker man fram mange aspekter, både håndhygiene, økonomi og miljø. Det gjøres også et viktig arbeid i å kjøpe inn riktige typer hansker, og her gjør Sykehusinnkjøp en viktig jobb. Men det viktigste er at dette følges opp lokalt, at man diskuterer dette nede i hver enkelt enhet og legger planer. På flere sykehus er det gjennomført workshops med gode resultater.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Prosjektet «Plastsmart hanskebruk» skal sette søkelys på overforbruk av hansker i sykehus. Prosjektet er støttet av Handelens miljøfond og er et samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF, FHI, Oslo universitetssykehus og Mepex. Årsaker til overforbruk av hansker og vurdering av tiltak for å redusere unødvendig hanskebruk har vært tema i workshop med medarbeidere i akuttmottaket på Ullevål (bildet) og ved urologisk sengepost på Aker sykehus.