logo Helse Sør-Øst

Utvider tilbudet ved Tyrilistiftelsen

 Helse Sør-Øst RHF har utvidet avtalen med Tyrilistiftelsen med 4.000 døgn inneværende år. Institusjonen tilbyr behandling og oppfølging av personer med alvorlig rusavhengighet. 

Publisert 03.10.2016
Sist oppdatert 06.10.2016

​Helse Sør-Øst RHF har avtale med Tyrilistiftelsen om 113 døgnplasser, fordelt på enheter i Folldal, Lillehammer, Oslo og Skien. I løpet av 2017 vil det også være et tilbud i Arendal. Ytelseavtalen for 2016 er nå utvidet med 4.000 døgn på grunn av stor søknad og tilsvarende lang ventetid. Mange pasienter har valgt å stå på venteliste ved Tyrilistiftelsen i stedet for å motta behandling ved institusjoner med ingen eller kortere ventetid.

- Tyrilistiftelsen er over tid ubetinget den mest populære institusjonen innen rusfeltet og vi økte avtalen med institusjonen både i 2012 og 2014. I tillegg er behandlingen dreid mot kortere døgninnleggelse og mer ambulant oppfølging før og etter døgninnleggelse, slik at flere kan få behandling gjennom avtalen. Når vi nå øker kapasiteten ved Tyrili ytterligere, er det for å møte etterspørselen fra pasientene og å redusere ventetiden, sier Frode Bie, konstituert direktør kapasitet og tjenesteoppfølging i Helse Sør-Øst RHF.

Også tilbud i fengsel

 Foruten døgninnleggelse med ambulant oppfølging, omfatter tilbudet ved Tyrilistiftelsen også rusbehandling i fengsel. Dette er et tilbud for innsatte som selv opplever at de har et problematisk forhold til rusmidler og som ønsker å starte en endringsprosess under soning, eventuelt med videreføring i «ordinære» behandlingstilbud i etterkant. Det kan være i Tyrilistiftelsens egne enheter eller gjennom andre tilbud.  Tyrili har også et avgiftningstilbud som ivaretar pasienter som har rusepisoder underveis i behandlingen. Tyrilis enheter tar i mot pasienter som er i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Det legges stor vekt på at pasientene får trent seg på å fungere i sitt hjemmemiljø og komme i gang med arbeid eller skole mens de fortsatt er i behandling.

Reduserte ventetider

I Helse Sør-Øst har det vært en reduksjon i ventetidene på mange av institusjonene, etter at det ble gjennomført en tilleggsanskaffelse i 2015 med kjøp av om lag 140 nye døgnplasser. Samtidig ser vi at flere av våre avtaleparter har økende utfordringer med å oppnå fullt belegg.

- Vi følger derfor situasjonen nøye, og vurderer hvert år behovet for å justere avtalene våre i forbindelse med inngåelsen av de årlige ytelsesavtalene, sier Frode Bie.