logo Helse Sør-Øst

Vedrørende kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus

Brukerutvalget viser til høringsbrev av 08.01.2016 om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Publisert 08.11.2016

​Brukerrepresentasjonen i arbeidet har vært ivaretatt av Tove Nakken, leder brukerutvalget Oslo universitetssykehus HF, Hilde Sofie Hamre, leder brukerutvalget Diakonhjemmet sykehus og Jørn Pettersen, leder brukerutvalget Akershus universitetssykehus HF.

Brukerutvalget har innhentet synspunkter fra disse på prosess og anbefalinger. Bruker-representantene viser til kompleksitet og mange hensyn i arbeidet. De melder tilbake at de er møtt med respekt og har blitt hørt i alle diskusjoner.

Brukerutvalget støtter på dette grunnlaget alle forslag i rapporten om kapasitetstilpasninger. Brukerutvalget mener imidlertid at Helse Sør-Øst RHF og SINTEF bruker en for snever del av SSB analyseverktøy for befolkningsvekst. Brukerutvalget mener SSB modell HHMH over tid har vist seg mer treffsikker, og vil oppfordre til at det legges opp til bruke av alternative modeller.

Med vennlig hilsen
Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Øistein Winje
leder