logo Helse Sør-Øst

Vellykket prosjekt for høyere kvalitet i praksisstudier

Praksisplasser av høy faglig kvalitet for alle studenter og lærlinger er et viktig rekrutteringstiltak i sykehusene. Praksisprosjektet har bidratt til betydelige fremskritt innen praksisveiledning og praksisstudier i helsefagene.

Publisert 26.04.2024
Lege og studenter rundt en sengeliggende pasient
Felles satsing gir bedre kvalitet

Felles prosjekt

Helse Sør-Øst RHF og Norsk Sykepleierforbund etablerte i 2022 et felles prosjekt for å bedre kvaliteten og få en mer ensartet gjennomføring av praksisstudiene for bachelorstudentene i regionen. Både studenter, læresteder og helseforetak hadde bedt om tiltak.

En oppsummering viser at Praksisprosjektet har vært en suksess gjennom grundig arbeid og organisering, med spesiell vekt på samarbeid med lokale prosjektledere. Samlet har prosjektet bidratt til betydelige fremskritt innen praksisveiledning og praksisstudier i helsefagene.

Sikre høy faglig kvalitet

Det har blitt utarbeidet en overordnet retningslinje som beskriver struktur og organisering av praksisstudier for bachelorstudenter. Retningslinjen er utprøvd ved 14 enheter ved Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Østfold HF. Den beskriver hvordan praksisstudiene i helseforetakene skal organiseres, slik at man sikrer høy faglig kvalitet og bidrar til at studenten oppnår planlagte læringsutbytter.

Samarbeid på tvers

—Vi vil ta med oss erfaringene fra Praksisprosjektet videre.  Vi skal inkludere flere grupper som har praksis i våre sykehus, og vi skal komme i gang i de helseforetakene som ikke har vært med så langt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt.

—Her har vi klart å etablere et samarbeid på tvers. Helseforetak, universitet/høgskoler og Norsk Sykepleierforbund har vist et stort engasjement for å heve standarden på helseutdanningen.

Samarbeidet mellom helseforetakene og utdanningsinstitusjonene har vært nøkkelen til å oppnå målet om høyere kvalitet på praksisstudiene. Prosjektet har bidratt til en mer enhetlig tilnærming til praksisstudier, og har gitt en tydeligere avklaring av roller og ansvar.

Økt veiledningskompetanse

Det har i prosjektet vært prioritert å utvikle et lett tilgjengelig digitalt kurs og sette rammer for et dagskurs i veiledning. Målet er at dette vil på sikt bidra til å heve den generelle veilederkompetansen i helseforetaket. Kurset erstatter ikke formell veilederkompetanse, men vil gi et minimum av veilederkompetanse til de ansatte som skal veilede studenter i praksis. Det er utarbeidet en regional kompetanseplan i Kompetanseportalen som skal tildeles og gjennomføres av de som veileder studenter. De digitale kursene er inndelt i ett nivå 1 kurs som er ment å gi grunnleggende forståelse og kunnskap innen veiledning. Kurset tar ca. 20 minutter å gjennomføre. I tillegg er det utviklet 9 nivå 2 kurs som gir mer dybdekunnskap innenfor de ulike områdene som omtales i det generelle kurset. Hvert av disse tar ca. 20-30 minutter å gjennomføre. Alle kursene er tilgjengelig for egne ansatte og eksterne via læringsportalen i Helse Sør-Øst https://kurskatalog.helse-sorost.no/katalog?s=0&ft=1&fd=1&fi=1&sok=veiledning+av+studenter

Erfaringer med praksisprosjektet på Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus har gjennom deltakelse i praksisprosjektet fått understreket viktigheten av god og systematisk oppfølging av studenter i praksis, sier Linda A Stiansen Johansson, prosjektleder praksisprosjekt SSHF.

—Veilederrollen er blitt løftet opp og synligjort, samtidig som vi har fått til strukturert kompetanseheving av praksisveiledere. Prosjektet har skapt et positivt engasjement både blant ledere og ansatte på enhetene. Vi har fått et enda tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene og bedre forståelse for hverandres hverdag. Retningslinjen med sine vedlegg er et godt arbeidsverktøy for ledere og hovedveiledere og sikrer likt mottak av studenter og gjennomføring av praksis.

—Deltakelsen i den regionale prosjektgruppen har vært veldig positivt og skapt gode samarbeidsarenaer på tvers av helseforetakene med deling av kunnskap og erfaringer. Vi har satt pris på tett oppfølging av de lokale prosjektene fra Helse Sør-Øst, sier Johansson. 

Fagartikler

Det er publisert to fagartikler fra prosjektet:

https://sykepleien.no/fag/2024/02/tydeligere-roller-og-ansvar-styrker-praksisstudiene-i-helse-sor-ost

 

https://sykepleien.no/2021/05/nsf-og-helse-sor-ost-med-praksisprosjekt-vil-ha-lik-kvalitet