logo Helse Sør-Øst

Brukernær utvikling av teknologi

Økt grad av brukerdrevne utviklingsmetoder skal gi raskere endringer og gode brukeropplevelser.

Målbeskrivelse

Utvikling og innføring av teknologi skal foregå i tettere samarbeid med ansatte i sykehusene. Dette innebærer økt vektlegging av innspill fra brukerne av IKT-tjenestene, involvering av tverrfaglige team, trinnvis utvikling av løsninger basert på eksisterende komponenter, tett koblet opp mot videreutvikling av arbeidsprosesser og hyppige korrigeringer basert på erfart brukskvalitet. Målsetningen er økt endringsevne i klinikkene, gjennom raskere endringer og justeringer i IKT-tjenestene tettest mulig der behovene oppstår.

Aktuelle strategiske initiativ

 • Innføre metodikk for smidig utvikling med produktteam nær tjenestene, 
  som raskt og smidig utvikler og tilpasser løsningene til sykehusenes behov.
 • Innføre teknologiske løsninger som muliggjør brukernær
  applikasjonsutvikling, konfigurering og tilpasning.
 • Etablere sammenhengende arbeidsprosesser på tvers av dagens 
  fagsystemer.
 • Bygge en endringsdyktig IKT-arkitektur. Styrke satsingen på «Design 
  Thinking» og tjenestedesign med brukernes behov og endringsevne i 
  sentrum.
 • Videreutvikle regionale integrasjonstjenester, åpne opp og 
  tilgjengeliggjøre data fra regionens fagsystemer, for å legge til rette for at 
  utvikling kan skje brukernært på helseforetakene.
 • Etablere et regionalt fagnettverk for medisinskteknisk utstyr 
  med forankring i helseforetakenes fagmiljøer.
Sist oppdatert 03.06.2024