logo Helse Sør-Øst

Datadrevet utvikling av helsetjenesten

Økt datafangst og bruk av informasjon for å forbedre pasientbehandlingen, sykehusdriften og grunnlaget for forskning.

Målbeskrivelse

Videreføre den grunnleggende digitaliseringen i Helse Sør-Øst gjennom økt bruken av data både i pasientbehandlingen og til forskning. Data som registreres skal brukes til å gjøre pasienter friskere og mer fornøyde samt bidra til en bedre og mer effektiv 
arbeidshverdag for både helsepersonell og administrativt personell. Bedre og økt bruk av data i helseforskning skal øke innovasjonsgraden og gi en bedre helsetjeneste på sikt. Datafangst og datadeling gjøres ved utnyttelse av etablert regional data- og 
analyseplattform (RDAP) og via nye integrasjonstjenester (API).

Aktuelle strategiske initiativ

 • Videreutvikle regional data- og analyseplattform til å understøtte 
  innføring av nye driftskonsepter og bruk av sanntidsdata i 
  virksomhetsstyring.
 • Videreutvikle datafangst fra utstyr og etablere en regional 
  lagringsstrategi. Videreutvikle regional grunndata- og 
  informasjonsforvaltning.
 • Videreutvikle forskningsplattformen. Gjøre dataoverføring 
  fra elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ) til forskning og 
  kvalitetsregistre enklere.
 • Gjennomføre helseforskning med utprøving av medisinske 
  metoder eller medisinsk utstyr, ved etablering av IKT-prosjekter.
 • Etablere kultur- og erfaringsgrupper for undersøkelse av 
  pasienttilfredshet. Gjennomføres i regi av Sykehuspartner.
Sist oppdatert 07.06.2024