logo Helse Sør-Øst

Digital hjemmeoppfølging

Pasienter behandles og følges opp hjemme når det gir effektiv ressursbruk, god kvalitet og økt egenmestring.

Målbeskrivelse

Digitale helsetjenester hjemme skal øke tilgjengeligheten, kvaliteten og effektiviteten i tjenestene, uavhengig av geografi og fysisk oppmøte. Pasientene skal få tilrettelagt oppfølging etter sine behov (brukerstyrt), i stedet for at oppfølging er kalenderstyrt av sykehusene. De skal også slippe unødvendige reiser inn til sykehuset. De skal få tilgjengeliggjort mer informasjon og økt kunnskap om 
egen helse og oppfølging av den. Helsetjenestene skal flyttes så nærme pasienten som mulig, og forutsetter et tett samarbeid mellom de ulike aktørene i helsetjenesten.

 

Aktuelle strategiske initiativ

 • Utnytte regional rammeavtale – følge opp minikonkurranser og avrop -
  sikre og støtte utbredelse – drive erfaringsnettverk og koordinering.
 • Utnytte "Regional prosessplattform". Utvikle nye digitale 
  pasienttjenester for definerte pasientgrupper.
 • Etablere bedre og flere integrasjoner mellom verktøy for digital 
  hjemmeoppfølging og andre pasientsystemer.
 • Systematisk undersøke pasienters/behandlers opplevelse via pasient og brukertilfredsundersøkelser.
 • Bedre samhandling med Helsefellesskapene. Koordinere innkjøp og 
  forvaltning av medisinsk utstyr og behandlingshjelpemidler.
 • Innføre samvalgsverktøy.
 • Styrke og balansere krav til informasjonssikkerhet og personvern.
Sist oppdatert 03.06.2024