logo Helse Sør-Øst

Effektive felles IKT-tjenester

Moderne og kostnadseffektive felles IKT-tjenester som også gir økt endringsevne.

Målbeskrivelse

Arbeidet med å modernisere regional IKT infrastruktur skal fortsette. Det skal også overgang til felles, regionale IKT-løsninger der det er hensiktsmessig. Dette skal bidra til kostnadseffektiv IKT-drift, økt endringsevne og fornøyde sluttbrukere. Den samlede 
leveransekapasiteten for foretaksgruppen må økes for å møte behovene fra helseforetakene, blant annet gjennom økt bruk av leverandørmarkedet. Nye leveransemodeller, inkludert skyløsninger, skal tas i bruk der dette er hensiktsmessig på en trygg og sikker måte både for nye og eksisterende løsninger

Aktuelle strategiske initiativ

 • Ferdigstille regional IKT-plattform og felles kjøremiljø for 
  regionale IKT-løsninger.
 • Etablere IKT-fellesløsninger på de områder der dette er 
  hensiktsmessig og kostnadseffektivt.
 • Levere raskere, bedre og mer - for i større grad å dekke 
  helseforetakenes IKT-behov og -prioriteringer.
 • Etablere skyløsninger det dette gir lavere kostnad og økt 
  endringsevne.
 • Optimalisere IKT-leveranser og –tjenesteproduksjon.
 • Utarbeide en plan for regional utvikling av fagområdet 
  medisinskteknisk utstyr.
 • Sørge for at klima- og miljøkrav vektes i tråd med 
  anskaffelsesregelverket.
Sist oppdatert 07.06.2024