logo Helse Sør-Øst

Pakkeforløp og forløpskoordinator

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasienter og eventuelt pårørende, og ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Et pakkeforløp skal gi pasientene en helhetlig og sammenhengene beskrivelse av deres kontakter med ulike deler av helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode. Sentralt i pakkeforløp er forløpskoordinatorer som skal sikre oppfølgingen til den enkelte pasient og sørge for kontinuitet i hele forløpet.

Målsetning med​​​​ pakkeforløp

 • Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp.
 • Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.
 • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet du bor.
 • God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.
  Forløpskoo​​​rdinat​oren skal sikre oppfølgingen 
  Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet i hele pakkeforløpet. Det vil si at utredning, behandling og oppfølging skjer uten unødig ikke-medisinsk begrunnet ventetid.

  Forløpskoordinatoren skal være din, og eventuelt dine pårørendes, kontaktperson som skal svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i pakkeforløpet. Koordinatoren skal sørge for kontakt og samarbeid med kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, fastlegen og andre samarbeidende instanser.
  Forløpskoordinatoren er ofte en sykepleier, men kan også ha en annen yrkesbakgrunn.Pakkefor​løp
  Det er pakkeforløp innen diagnosegruppene som er listet opp under. Lenkene går til den offentlige helseportalen helsenorge.no, der de enkelte pakkeforløpene er beskrevet. Du kan også finne informasjon om alle pakkeforløpene på nettsiden til Helsedirektoratet.
  Det er for alle krefttyper utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastlegene. Her finner du informasjon om alle diagnoseveilederne (Helsedirektoratet).
  Regional veileder pakkeforløp kreft


  Pakkeforløp og forl​​øpskoordinatorer ved sykehus i Helse Sør-Øst

  I oversikten under kan du finne beskrivelser om pakkeforløp og kontaktinformasjon til forløpskoordinatorer med mere ved sykehusene i Helse Sør-Øst.

  Sist oppdatert 27.03.2023