logo Helse Sør-Øst

Strategier og planer

Vår visjon er gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. Våre strategier og planer skal bidra til å realisere denne visjonen.

Delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Målene for delstrategien er å redusere risiko for pasientskader og redusere uønsket variasjon i tilbud og kvalitet på tjenestene.

Målene er valgt fordi

 • det er fortsatt for mange uønskede hendelser og pasientskader som kan forebygges, til tross for at det de siste årene er iverksatt flere tiltak både nasjonalt og regionalt. Reduksjon i antall uønskede hendelser og pasientskader er også definert som mål for den nasjonale handlingsplanen.
 • Det er uønsket variasjon i tilbud og kvalitet på tjenestene i Helse Sør-Øst, og denne variasjonen kan ha stor innvirkning på pasientsikkerheten. Redusert variasjon er derfor et sentralt mål for den regionale delstrategien. Satsingsområder og tiltak Målene skal nås gjennom å styrke innsats og prioritere tiltak innen følgende satsingsområder: 1. Øke pasientens helsekompetanse 2. Utvikle mer sikkerhetsorientert ledelse 3. Øke kompetanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 4. Styrke regionens innsats innen nasjonale satsinger 5. Forbedre systemer og strukturer for virksomhetsstyring

Basert på gjennomgang av overordnede føringer og relevant litteratur, innspill fra helseforetak, sykehus, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjeneste, er anbefalingen å prioritere følgende fem satsingsområder:

 1. Øke pasientens helsekompetanse
 2. Utvikle mer sikkerhetsorientert ledelse 
 3. Øke kompetanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
 4. Styrke regionens innsats innen nasjonale satsinger
 5. Forbedre systemer og strukturer for virksomhetsstyring

Det er en nasjonal satsing å styrke befolkningens helsekompetanse – det vil si «personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Behandlingsmuligheter kan reise mange spørsmål, og beslutninger skal tas i samhandling med pasienten. Pasient- og pårørendeopplæring, reell medvirkning og kommunikasjon, inngår som viktige elementer i den nasjonale satsingen for å styrke befolkningens helsekompetanse.

I denne sammenhengen er vi opptatt av at

 • aktivitet innen og kvalitet i pasient- og pårørendeopplæringen må følges opp mer systematisk
 • bruk av digitale læringsformer i pasient- og pårørendeopplæringen må økes
 • brukermedvirkning i egen utredning, behandling og oppfølging må styrkes
 • brukermedvirkning må styrkes i arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring på systemnivå
 • helsepersonells kompetanse om pasient- og brukerrettigheter og helsepedagogikk må styrkes

Helseforetaksloven fastslår at pasientene og andre brukere skal ha en aktiv rolle i planarbeid, og det skal etableres systemer for innhenting av pasientenes og brukernes erfaringer og synspunkter. I Helse Sør-Øst er det etablert retningslinjer for dette og etablert brukerutvalg og brukerråd på regionalt nivå og i alle helseforetakene.

En sikkerhetsorientert ledelse har systemtenkning som fundament, ser sammenhengene mellom ulike områder og er opptatt av å lære av feil og av alt det som går bra.

Det er en rekke områder som er viktige for pasientsikkerheten, men i denne sammenhengen er vi opptatt av

 • tydeligere integrering av HMS, pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • å øke medarbeideres trygghet for varsling uten konsekvenser
 • å gi ledere på alle nivå kompetanse i sikkerhetstenkning
 • mer åpenhet om uønskede hendelser, og mer deling og læring på tvers

Det er viktig at både ledere, ansatte og brukere er engasjerte og har den nødvendige kompetanse til å drive med forbedringsarbeid. Dette vil kunne gi økt kvalitet og reduksjon av uønskede hendelser i tjenesten. Følgende grep er aktuelle:

 • Styrke kompetanse i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring både hos ledere og medarbeidere
 • Regionale føringer og tilbud
 • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring som tema i grunnutdanningen til helsepersonell

Det er igangsatt flere nasjonale satsinger innen kjente risikoområder. For å redusere pasientskader er det nødvendig å følge opp og forsterke innsatsen med eksisterende satsinger, og spesielt er det behov for å

 • bedre implementering og etterlevelse av nasjonale anbefalinger og handlingsplaner, spesielt når det gjelder samstemming av legemiddellister, trygg utskrivning, handlingsplaner for smittevern og antibiotikaresistens
 • redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)

Arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er en integrert del av virksomhetsstyring, og gode systemer og strukturer for virksomhetsstyring er en grunnleggende forutsetning for systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

Det er et forbedringspotensial når det gjelder å integrere arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring som en del av den øvrige virksomhetsstyringen. Det er også behov for å forbedre systemer og strukturer for virksomhetsstyring når det gjelder pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Blant annet er det behov for

 • flere kvalitetsindikatorer for pasienterfaringer, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • bedre risikostyring
 • uttrekk av kliniske sanntidsdata fra eksisterende systemer og enkel tilgang til slike data
 • mer registrering av uønskede hendelser og forenkling av varslingssystemer
 • mer bruk av data fra kvalitetsmålinger som viser avvik eller forbedringspotensial

 

Se regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Sist oppdatert 26.04.2024