logo Helse Sør-Øst

Fakta om nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet er et spesialisert kreftsykehus. Radiumhospitalet har både lokale, regionale og nasjonale funksjoner, og har stor forskningsaktivitet. Nytt klinikkbygg og protonsenter er under bygging.

Nytt klinikk- og protonbygg sett utenfra

Foreløpig illustrasjon: Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter. 

Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver og eier av prosjektet, og har etablert en prosjektorganisasjon med ressurser fra blant annet Sykehusbygg HF for å ivareta byggherrefunksjonen. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.

Nytt klinikk- og protonbygg bygges på samme tomt som dagens Radiumhospital. Byggeprosessen foregår tett inntil eksisterende sykehus i drift. I 2019 ble det gjennomført rivning av ca. 22.000m2 bygningsmasse, og en omfattende omlegging av teknisk infrastruktur for å klargjøre tomten for byggeprosessen. Det bygges et nytt anlegg med påkoblingspunkter til eksisterende bygningsmasse, som fortsatt skal inngå i sykehuset.

Figur av nye og eksisterende bygg for nytt klinikk og protonbygg

Figur av nye og eksisterende bygg for nytt klinikk- og protonbygg. 

Fakta

Nytt klinikk- og protonbygg består av fire bygningsdeler som skal knyttes til eksisterende bygg og fremstå som ett sykehus. I henhold til forprosjektets vedtatte rammer, utgjør det nye bygget 44 259 m2, og inneholder blant annet:

155 senger
10 operasjonsstuer
50 dagplasser
61 poliklinikkrom
20 overvåkingsrom
3 behandlingsrom proton,  hvorav 1 til forskning

Prosjektkostnad: 5 083 millioner kroner inkludert O-IKT med 320,5 millioner kroner (prisjustert desember 2019)

Byggestart i begynnelsen av 2020, med ferdigstillelse i 2024.

Sist oppdatert 06.01.2023