logo Helse Sør-Øst

Miljøambisjoner

Prosjektet er ambisiøst når det gjelder energibruk. I miljøoppfølgingsplanen er det er definert som mål at bygget skal prosjekteres og bygges som et passivhus i henhold til NS 3701. Det skal oppnå energikarakter A og grønt oppvarmingsmerke. 

​Klimagassutsl​​ipp

For å redusere klimagassbelastningen skal det i størst mulig grad velges materialer med lavest mulig klimagassutslipp. Det er blant annet satt krav til bruk av lavkarbonbetong der det er hensiktsmessig. I prosjekteringen skal LCA-beregninger (livssykluskostnader) benyttes til å vurdere ulike byggeløsninger og materialer som er best egnet i et klimaperspektiv.

Avf​all

Det skal prosjekteres for å minimere avfallsmengden både i prosjektgjennomføring, drift og avhending. Minst 80 prosent av avfallet fra byggeplass skal kildesorteres for gjennvinning/gjenbruk. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har spesifikke retningslinjer og føringer for avfall og utslipp, både i byggefasen og i en ordinær driftsfase. Prosjektet har gjennomført grundige utredninger av disse forholdene i samarbeid med Oslo Universitetssykehus HF, Helse Bergen HF, Institutt for Energiteknikk (IFE), DSA og det danske protonprosjektet, DCPT, i Århus.

Sikkerhet, helse, arbeids​​miljø

Bygging av nytt klinikk- og protonbygg foregår samtidig og midt i et sykehus som skal være i ordinær drift gjennom byggeperioden. Det setter spesielle krav til samhandling, planlegging og gjennomføring av alle anleggsaktivitetene.

Hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal, i alle faser og på alle nivåer, prioriteres på lik linje med funksjonelle, tekniske og økonoimiske hensyn. Dette innarbeides i all planlegging og utførelse.        

Selve utbyggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres uten alvorlige hendelser, skader på eller tap av person, materiell eller miljø. 

Sist oppdatert 17.01.2023