logo Helse Sør-Øst

Miljøambisjoner

Bilde av tursti langs vannet

Bilde fra turstien langs fjorden nedenfor nytt sykehus i Drammen. Foto: Sykehusbygg/ Smidesang & Lyng

Ener​​gi

Energiforsyningen til sykehuset består av fjernvarme og fjernkjøling, og dekker 100 % av byggets termiske energibehov. Kilder til produksjonen er gjenvinning av overskuddsvarme fra sykehuset, varmepumper, sjøvannsinntak og nødstrømsproduksjon.

Sykehuset skal tilfredsstille passivhusstandard i henhold til NS 3701 og lysegrønt energimerke A.

Nødstrø​m

Nødstrøm baseres på bruk av biogass, biodrivstoff, Li-ion batterier, solceller og lagring av termisk energi til fjernvarmenettet. Prosjektet har fått støtte fra Enova.

Klimagassuts​​lipp

Det skal velges løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp for energi, materialer, transport og drift. Klimagassutslippene søkes redusert med 25% i forhold til praksis.

Avf​​all

Det er lagt opp til en fremtidsrettet og ambisiøs avfallshåndtering, både under bygging og i drift.Sykehuset utstyres blant annet med felles avfallssugsanlegg.

Ved rivning av eksisterende bygningsmasse planlegges det delvis gjenbruk til oppfylling på området.


Forurenset g​​runn

Sykehuset bygges på en tomt med lang industriell historie, og med tilhørende forurensninger i grunnen. En stor del av forurensningen ble fjernet i 2011-2012. For utbyggingen av sykehuset er det utarbeidet en tiltaksplan for å ivareta gjenstående forurensninger, og der Miljødirektoratet er myndighet.

 

Sist oppdatert 17.01.2023