logo Helse Sør-Øst

Gjennomføringsmodell Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nye Aker og Nye Rikshospitalet er to store og kompliserte prosjekter der planforutsetninger i forprosjektet er at sykehusene skal utvikles i parallell og ivareta den samlede aktiviteten fra Ullevål sykehus som skal flyttes til Nye Aker og Nye Rikshospitalet. ​​Prosjektene har ulike egenskaper ved at utbyggingen på Gaustad innebærer utbygging tett på sykehus i drift, som medfører behov for midlertidige løsninger under prosjektgjennomføringen og koordinering av byggeaktiviteter mot den operative driften av sykehuset for å unngå ikke-planlagte driftsforstyrrelser. Nye Aker har ikke like tette forbindelser mot sykehus i drift, men har mange forhold knyttet til omgivelser og naboer som gir viktige føringer ved valg av kontrakts- og entreprisemodell.
Utover lokale forhold styres valg av entrepriseinndeling av flere forhold hvor grensesnitt, gjennomføringstid, håndtering av risiko og markedsvurderinger er blant de meste sentrale.

I gjennomføringsmodellen er det for alle fag viktig å sikre nødvendig fleksibilitet i perioden frem til kontrahering, slik at strategien med hensyn til pakkestørrelser og sammensetning av entreprisepakker, tiltransport og entreprisemodeller løpende kan tilpasses situasjonsbestemte forhold med hensyn til endringer i markedet. 

Det er på basis av dette valgt en entreprisemodell for prosjektene med byggherrestyrte sideentrepriser, beskrevet for hvert av prosjektene. De byggherrestyrte sidestilte entreprisene planlegges gjennomført i en kombinasjon av utførelsesentrepriser (NS8405) og totalentrepriser (NS8407).

Modellen er en velkjent modell som er benyttet i flere av Helse Sør-Øst RHF sine sykehusprosjekter. Den gir forutsigbarhet og fleksibilitet for tilpasning til situasjonsbestemte forhold. Endelig pakkestruktur og entreprisemodell vil derfor skje på grunnlag av hva som til enhver tid er hensiktsmessig for prosjektet og løpende markedsutvikling.

Nye Aker kan naturlig deles inn i fire utbyggingsområder; bygg for somatikk, bygg for psykisk helsevern og avhengighet (PHA), vare- og distribusjonssentral og teknisk sentral (VDS og TS), og ombygging av eksisterende bygningsmasse. I entreprisemodellen er dette gjenspeilet med en overordnet inndeling i entreprisepakker knyttet til utbyggingsområdene, i pakkestørrelser som legger til rette for god konkurranse i markedet. For enkelte fag med funksjonelle grensesnitt på tvers av utbyggingsområdene er det valgt gjennomgående entrepriser. Den overordnede entreprisemodellen er vist i figuren under. Tverrgående entrepriser vist med horisontale linjer og områdespesifikke entrepriser vist som vertikale entrepriser. ​​​

​​Nye Rikshospitalet kan naturlig deles inn i fem utbyggingsområder; to for bygg J, bygg M/N, teknisk sentral og ombygging av varemottaket. Figuren under viser mulig kontrakts- og entreprisestrategi for utbyggingen av Nye Rikshospitalet. I figuren er tverrgående entrepriser vist med horisontale linjer og områdespesifikke entrepriser vist som vertikale entrepriser.​

Prosjektorganisasjonen har basert på erfaring fra tidligere sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst RHF utarbeidet en standardisert inndeling av utstyrsanskaffelser som deler funksjonsutstyr i relevante anskaffelseskategorier og -pakker. Denne er benyttet som utgangspunkt for prosjektene Nye Rikshospitalet og Nye Aker. Anskaffelsespakkene vil tilpasses endelig utstyrsprogram i prosjektene. 
 
Det legges opp til mest mulig felles anskaffelser av likeartet utstyr til Nye Rikshospitalet og Nye Aker for å ivareta standardisering, effektivisere anskaffelsesarbeidet og oppnå volumeffekter på pris. 
 
Det etableres egne anskaffelsespakker innenfor følgende hovedkategorier: 
  • Bildediagnostikk utstyr 
  • Laboratorieutstyr 
  • Operasjon, anestesi og intensiv 
  • Terapi og diagnostikk 
  • Grunnutrustning 
  • Løst inventar 
  • IKT 
 
Det legges til grunn bruk av regionale og nasjonale rammeavtaler i så stor grad som mulig. Det vil være et samarbeid med Oslo universitetssykehus HF og Sykehusinnkjøp HF for å koordinere anskaffelsene i årene fremover mot innflytting.

IKT-løsninger vil i stor grad gjennomføres som felles leveranser til begge prosjektene. IKT-infrastruktur leveres gjennom Sykehuspartner. Her vil man benytte de rammeavtalene Sykehuspartner forvalter på vegne av helseregionen. De ulike fagsystemene er i stor grad gjennomgående for de ulike lokasjonene i Oslo universitetssykehus HF og arbeider på disse gjennomføres som felles prosjekter. Nye IKT-løsninger anskaffes i hovedsak som felles og gjennomgående løsninger for lokalisasjonene.​​


Sist oppdatert 17.03.2023