logo Helse Sør-Øst

Miljøambisjoner Nye Aker og Nye Rikshospitalet

​Prosjektenes gjeldende miljømål er beskrevet i egne fagrapporter og bygger på Grønt sykehus, og prosjektstyrets vedtak om BREEAM-NOR sertifisering. BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg. For både Nye Aker og Nye Rikshospitalet er det som nybygg lagt til grunn løsninger for de nye byggene som skal tilfredsstille kravene etter standard for passivhus og energimerke A. Passivhus er bygg som har langt lavere energiforbruk enn vanlige bygg, på grunn av en rekke tiltak for å redusere energibehovet.

Den delen av bygningsmassen som skal ombygges er i stor grad underlagt vern. For disse utarbeides det miljøoppfølgingsplaner.

Høsten 2021 ble det innvilget tilskudd fra Enova til å utrede og vurdere mulige tiltak som kan gi reduksjon av klimagassutslipp ved å se på valg av materialer, konstruksjonsløsninger og -prosess. I dette arbeider inngår vurdering av ombruk av eksisterende materialer, design for fremtidig ombruk og tiltak for reduksjon av effektbehov. Det er en kontinuerlig utvikling innenfor bygge- og anleggsbransjen av produkter og løsninger med lavere klimagassutslipp og økt energieffektivitet. Endringen skjer både i hvordan ingeniørene og arkitektene designer og i ytelsene til produktene. Denne utviklingen forventes skal fortsette gjennom prosjektet.

I løpet av forprosjektfasen høsten 2021 ble Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter godkjent av Helse Sør-Øst RHF. Dette er en videreføring av Grønt Sykehus. Den nye standarden med hovedfokus på miljøledelse, energibruk, sirkulær økonomi og ombruk vil være en del av utviklingen i videre faser for prosjektene. Ved anskaffelse av utstyr skal det på lik linje med funksjonelle, tekniske og økonomiske vurderinger tas hensyn til miljøpåvirkning, energiforbruk, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. I den sammenheng har utstyrsrådgivere startet et arbeid med å konkretisere miljøkrav for aktuelle utstyrsgrupper. Det vil videre bli gjort en vurdering av hvilke krav som skal medtas i anskaffelsesprosessen og hvordan disse bør vektes
Sist oppdatert 17.03.2023