logo Helse Sør-Øst
Illustrasjon av hvordan sykehuset  - flyfotoperspektiv

Nye Aker – reguleringsplanforslag

Planforslaget for Nye Aker setter rammer og føringer for videreutviklingen av både Aker sykehusområde og Oslo Storbylegevakt, men det er også et ønske å gjøre Aker sykekehusområde til et levende område. Målet med planen for Nye Aker er at sykehusområdet skal kunne benyttes av flere. Det skal bli noe mer enn bare et sykehus. Uteområder, gater, torg og møteplasser skal også kunne brukes av mennesker som ikke er tilknyttet sykehuset.


To akser knytter områ​​det sammen
Det er foreslått å strukturere bebyggelse og uteområder rundt to viktige hovedakser: Akerløperen og Sinsenaksen. Disse to aksene har til hensikt å knytte området sammen og å skape gode forbindelser for ansatte, pasienter, pårørende og mennesker som besøker eller ferdes gjennom området. Torg, møteplasser, gater og grøntområder plasseres med utgangspunkt i disse aksene. 
Sykehusområdet sett fra sørøst. Sinsenaksen og Akerløperen krysser hverandre cirka midt i bildet, foran inngangspartiet. Illustrasjon: Team Aker. (Illustrasjoner vist i reguleringsplanforslaget har til hensikt å vise volum og påvirkning på nær- og fjernområder. Fasadeutforming med endelig arkitektur vil fremkomme som en del i forprosjekt.)

​Akerløperen tar utgangspunkt i, og forsterker, den historiske aksen med poppelalléen og tydeliggjør utsikten mot sør. Sinsenaksen skaper en ny kobling mot øst og vest, og gir en ny forbindelse gjennom området. 

En sentral tanke er at området skal oppleves som inviterende for alle myke trafikanter, også de som er på gjennomfart. På den måten bidrar sykehusområdet på en positiv måte til nærmiljøet. Akerløperen og Sinsenaksen vil bidra til å gjøre det enklere å orientere seg i området. Fotgjengere og syklister vil ankomme sykehuset via aksene, og aksene vil lede mot viktige kollektivpunkter som buss, t-bane og trikk.

Om konsekvensutre​​dning


Planforslaget har blitt konsekvensutredet i henhold til statlige føringer og retningslinjer.

Utredningen i sin helhet finnes herKortversjon finnes her 

Utførte justeringer i henhold til diaglogprosess med Plan- og bygningsetaten

  • Høyhusene er redusert tilsvarende en etasje

  • Behandlingsbygget er redusert tilsvarende to etasjer for å ta hensyn til det fredede bygg 60 i større grad.

  • Byggegrenser for fremtidig utvikling av Helsearena Aker er justert for å i større grad ta hensyn til bygg 9 som er fredet.

  • Bygg for psykisk helsevern i nord er justert ned tilsvarende en etasje for å ta ytterligere hensyn til verneverdig bebyggelse ved Sinsenveien 76.

  • Bygg for psykisk helsevern i sør er justert for å legge til rette for mindre støy fra vegtrafikk.

Inngangspartiet for Nye Aker med Akerløperen og Sinsenaksen på hver sin side. Illustrasjon: Team Aker (Illustrasjoner vist i reguleringsplanforslaget har til hensikt å vise volum og påvirkning på nær- og fjernområder. Fasadeutforming med endelig arkitektur vil fremkomme som en del i forprosjektet.)
Sist oppdatert 17.01.2023