logo Helse Sør-Øst
Illustrasjonsbilde av murbygg utvendig

Nye Rikshospitalet - reguleringsplanforslag

​Planforslaget for Nye Rikshospitalet setter rammer og føringer for videreutviklingen av Gaustad sykehusområde til et samlet og komplett regionsykehus, inkludert lokalsykehusfunksjoner. Utviklingen skal bygge opp under satsingen på innovasjonsdistriktet Oslo Science City, samtidig som det tas hensyn til områdets verdier, slik som det fredede Gaustadanlegget og områdets nærhet og tilknytning til Gaustadskogen. 

Oversiktsbilde av Nye Rikshospitalet. Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. (Illustrasjoner vist i reguleringsplanforslaget har til hensikt å vise volum og påvirkning på nær- og fjernområder. Fasadeutforming med endelig arkitektur vil fremkomme som en del i forprosjekt.)

Utviklingen av satsingsområdet Oslo Science city

Nye Rikshospitalet er en del av innovasjonsdistriktet Oslo Science City, som skal være et kraftsenter for innovasjon og næringsvekst. Utviklingen av Rikshospitalet skal skape et integrert, funksjonelt og moderne sykehus – som fremstår som ett sykehus. 

Hovedtyngden av ny bygningsmasse plasseres på dagens adkomsttorg. Det åpner for ny hovedinngang med nytt adkomsttorg fra øst som legger til rette for en kobling til det historiebærende Gaustadanlegget. Konseptet innebærer å integrere Gaustad sykehus som en sentral del av det nye sykehusområdet, og fylle det med sykehusrelaterte funksjoner slik som administrasjon og kontorer. 
Reguleringsplanen legger opp til fremtidig utvikling av bygningsmassen ved Domus Medica og fremtidig utvikling av tomten hvor dagens parkeringshus ligger, med tett nærhet til både det nye sykehuset og til forsknings- og undervisningsarealer i Livsvitenskapsbygget, Forskningsparken og Blindern. Fremtidig utvikling av disse arealene vil dermed bidra til å styrke forbindelsene til resten av Oslo Science City.

Oversikt over innovasjonsdistriktet Oslo Science City. Illustrasjon: Rambøll.

I forbindelse med ny bebyggelse på dagens parkeringshus planlegges det et større inngangstorg. Hensikten er at torget skal utformes slik at det vil være visuell kontakt mellom dette torget, nytt adkomsttorg til Rikshospitalet og plassen foran Gaustad sykehus. God oversikt med enkle forbindelsesveier mellom plassene skal binde de ulike delområdene sammen til et helhetlig anlegg. 

Grønne verdier vil også ivaretas og videreføres ved at store deler av området reguleres til grønnstruktur. Sognsvannsbekkens kantsone sikres, og det legges til rette for nye opplevelseselementer som vannspeil og ny sykehuspark. Adkomst til Gaustadskogen fra Klaus Torgårds vei opprettholdes og det etableres ny gangbro mellom markaforbindelsen og Gaustadskogen. Dagens parkområde mellom Rikshospitalet og Gaustad sykehus revitaliseres ved at det etableres parsellhager som tar opp igjen historiske trekk fra 18- og 1900 tallet.
Om konsekven​sutredning
Planforslaget har blitt konsekvensutredet i henhold til statlige føringer og retningslinjer. 
Utredningen i sin helhet finnes herKortversjon finnes her

Utførte justeringer i henhold til diaglogprosess med Plan- og bygningsetaten

  • Hovedgrep for bygningsvolumer i reguleringsplanforslaget er opptrapping av bygningshøyder fra dagens p-hust tomt ved ring 3, gjennom Domus Medica og i ny sykehusbebyggelse som ender i adkomstbygg som ny identitetsmarkør i området.
  • Bygningsvolumet til nytt sykehus påp dagens adkomsttorg er brutt opp med differensierte bygningshøyder fra 9-11 etasjer i tråd med hovedgrep i reguleringsplanforslaget
  • Avstanden til Sognsvannsbekken vest for sykehuset er økt til 20 meter etter justering av byggegrenser
  • Fremtidig tilrettelagt bygg for lab og forskning (J-bygget) er flyttet, og erstattet av ny sykehuspark sør for dagens atkomstplass.
  • Justert forslag til ny veiføring for Sognsvannsveien langs Lindekollen for å oppnå større avstand til Gaustad sykehus. 
  • Utnyttelsen av P-hus tomten er utvidet med nye bygningsvolumer tilrettelagt for fremtidig utvikling i tråd med kommuneplanen.
  • I justert reguleringsplanforslag er det tilrettelagt for ombygging og utvidelse av den eldste delen av Domus Medica som kan ivareta fremtidige behov til Universitet i Oslo og Oslo universitetssykehus.
  • Tatt ut riggområder vest for Sognsvannsbekken for å unngå inngrep i Gaustadskogen.
Parsellhager og grønne kvaliteter mellom Gaustad sykehus og Sognsvannsveien. Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. (Illustrasjoner vist i reguleringsplanforslaget har til hensikt å vise volum og påvirkning på nær- og fjernområder. Fasadeutforming med endelig arkitektur vil fremkomme som del i forprosjektet)
Sist oppdatert 01.02.2023