logo Helse Sør-Øst

Nye Aker sykehus

Nye Aker: Velkommen til første nyhetsbrev

Planene for det nye sykehuset på Aker har allerede kommet langt, og høsten 2023 begynner de forberedende arbeidene på tomten.

Publisert 27.06.2023
Illustrasjon av et høyt sykehusbygg med hovedinngang

Illustrasjon: Team Aker

Somatikkbygget - hovedinngang fra sørvest.

Vi vil legge stor vekt på at naboer og andre berørte skal være godt informert om det som skjer. Dette nyhetsbrevet er en del av løsningen for å nå det målet, sammen med vår nettside med naboinformasjon, hyppige nabomøter og annen informasjon ute på anleggsplassen 

Hva skjer? 

I årene frem til 2031 skal det bygges hele seks nye sykehusbygg i Oslo. Dette er helt nødvendig for å gi et bedre helsetilbud til befolkningen. De nye byggene vil også gi bedre arbeidsforhold for en stor gruppe ansatte som i dag jobber i gamle utdaterte bygg. 

Totalt 400.000 nye og mer effektive kvadratmeter med nybygg skal erstatte gamle utdaterte bygg. Tre av disse byggeprosjektene har allerede kommet langt; Nye Radiumhospitalet, Ny storbylegevakt på Aker og Livsvitenskapsbygget. Nå står Nye Rikshospitalet, Nye Aker og Ny sikkerhetspsykiatri i Bærum for tur.

Nye Aker skal bli et stort lokalsykehus for store deler av Oslos befolkning innen somatikk. Sykehuset skal også gi et godt tilbud til pasienter i psykisk helsevern og avhengighet for store deler av Oslo.

Oppstart av forberedende arbeider på Aker-tomten

Riving av eksisterende bygg  

I august 2023 starter de forberedende arbeidene for Nye Aker. Det starter med rivning av deler av eksisterende bygg, for å frigjøre plass til det nye sykehuset. 

Selve rivearbeidet starter i begynnelsen av august, men det vil være noe aktivitet på tomten i juni og juli for å klargjøre plassen til arbeidene. Dette vil blant annet innebære etablering av byggegjerder rundt byggene som skal rives.  

Det er bygg 79 og 80, nærmest Trondheimsveien og riksvei 4, som skal rives først. Deretter følger de resterende byggene som vises i kartet under. 

Det er entreprenøren NRC Kept som har fått kontrakten for riving av eksisterende sykehusbygg på tomten. Dette markerer den første inngåtte kontrakten for prosjektet. 

Senere samme høst vil det også være rivestart for ti boligblokker langs Sinsenveien. Anskaffelse av entreprenør for dette pågår i juni. Disse rivearbeidene skal etter planen starte med tilrigging i september, og riving vil starte i begynnelsen av oktober. 

Rivearbeidene vil pågå frem til våren 2024.

Kart i fotostil over Aker området med markerte bygg som skal rives
De blå linjene på kartet viser området gjerder skal plasseres før riving av eksisterende sykehusbygg. De hvite rundingene markerer boligblokker som skal rives høsten 2023.

Klikk her for å se kartet i større format

Omlegging av hovedvannledning

Samtidig med rivearbeidene vil det også pågå arbeider for omlegging av hovedvannledning gjennom Aker. Tilrigging for disse arbeidene vil starte i august, og i september starter gravearbeider ned mot riksvei 4, sør-vest for den nye legevakten. I dette området vil dagens fortau etter hvert stenges, og fotgjengere vil ledes ned i en gangtunnel mens arbeidene pågår.  

Diagram, teknisk tegning
Skissen viser hvor gangveien vil legges i tunnel. Mørkeblå linje markerer den eksisterende gangstien, den røde linjen markerer hvor veien vil legges i tunnel.

Klikk her for å se skisse i større format

Kartet under er markert i blått der grøftetraseen vil gå gjennom tomten. Arbeidene vil først og fremst innebære graving, men det vil også bli noe sprenging. I nord-vest delen av traseen vil det være behov for noe spuntarbeider. Vi vil informere naboer nærmere i forkant av arbeider som er av støyende karakter. Omleggingen av hovedvannledningen skal avsluttes i siste del av 2024.

Diagram, radardiagram
Kartskissen viser den nye vannledningstraseen med blå linje, og eksisterende vannledning med rød linje.

Klikk her for å se skisse i større format

Etablering av byggeplass

Fra og med sommeren og høsten 2023 vil området på Aker sakte, men sikkert gjøres om til en byggeplass for etableringen av det nye sykehuset. Etter hvert som de ulike arbeidene setter i gang, vil de berørte delene av tomten stegvis rammes inn med gjerder, inntil hele tomten er en byggeplass. Gjerdene er et viktig og nødvendig tiltak, som vi som byggherre er pålagt å sette opp for sikkerhet og kontroll på området. Når de ulike arbeidene er i gang, vil disse naturlig også medføre mer anleggstrafikk. Det skal etablereres en egen adkomst for anleggsbiler og maskiner fra riksvei 4 (Trondheimsveien) vest, og utkjøring fra anleggsområdet i sør på Sinsenveien, slik det ble gjort under byggingen av Oslo kommunes nye legevakt på Aker. 

Riggplan 

Riggplanen under gir en oversikt over flere av forholdene som er nevnt i dette nyhetsbrevet, planen gjelder for august til september 2023.

Diagram

Klikk her for å se riggplanen i større format


Ta kontakt

Det er viktig for oss å ha en god dialog med naboer og andre berørte, dersom det er spørsmål om arbeidene eller aktiviteten rundt tomten, setter vi pris på at dere kontakter oss om stort eller smått. 

Neste nyhetsbrev vil sendes ut i løpet av høsten. I mellomtiden ønsker vi alle en riktig god sommer!