logo Helse Sør-Øst

Nye Rikshospitalet

Nye Rikshospitalet: Velkommen til første nyhetsbrev

Planene for det nye sykehuset på Rikshospitalet er i gang, og flere forberedende arbeider vil pågå i tiden fremover.

Publisert 05.07.2023
en forplass med mennesker og bygg i bakgrunn

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshosptialet

Hovedinngang fra øst

Vi vil legge stor vekt på at naboer og andre berørte skal være godt informert om det som skjer. Dette nyhetsbrevet er en del av løsningen for å nå det målet, sammen med vår nettside med naboinformasjon, hyppige nabomøter og annen informasjon ute på anleggsplassen.

Hva skjer? 

I årene frem til 2031 skal det bygges hele seks nye sykehusbygg i Oslo. Dette er helt nødvendig for å gi et bedre helsetilbud til befolkningen. De nye byggene vil også gi bedre arbeidsforhold for en stor gruppe ansatte som i dag jobber i gamle utdaterte bygg. 

Totalt 400.000 nye og mer effektive kvadratmeter med nybygg skal erstatte gamle utdaterte bygg. Tre av disse byggeprosjektene har allerede kommet langt; Nye Radiumhospitalet, Ny storbylegevakt på Aker og Livsvitenskapsbygget. Nå står Nye Rikshospitalet, Nye Aker og Ny sikkerhetspsykiatri i Bærum for tur.

Ved Nye Rikshospitalet samles de regionale og nasjonale funksjonene som Oslo universitetssykehus har i dag. Samtidig vil sykehuset gi et lokalsykehustilbud for rundt 200 000 innbyggere i Oslo.

Nye Rikshospitalet

De store byggearbeidene for etableringen av Nye Rikshospitalet starter først i 2024. Frem til det, pågår det arbeider for å klargjøre virksomheten og tomten til byggestart. Dette omfatter blant annet omlegging av infrastruktur og nødvendige tilpasninger for etablering av byggeområder tett inn på sykehus i drift. En skisse over området og kommende arbeider (høsten 2023) er vist nedenfor.

Kart
Kommende arbeider høsten 2023 ved Rikshospitalet og Gaustad sykehus

Klikk her for å se bildet i større format 


Rokade C1

For å etablere Nye Rikshospitalet må deler av eksisterende bygningsmasse rives for å gi plass til nye bygg og tilrettelegge for god logistikk i sykehuset. Dette gjelder i hovedsak en fløy (bygg C1) og mindre deler av to andre fløyer (bygg B og D). Etablering av nye arealer for virksomheter som må flytte ut av de eksisterende byggene, er organisert som et rokadeprosjekt omtalt som «Rokade C1». 

Rokade C1 er i gang og vil pågå frem til begynnelsen av 2025. Det bestå av flere delprosjekter: 

  • Modulbygg på C-fløyen: På taket av C-fløyen skal det etableres modulbygg for kontorer og møterom. Det pågår forberedelse for modulbyggene, og bygging/montering av modulbyggene er planlagt til tredje kvartal 2023.
En stor bygning med mange vinduer
Modulbygg på C-fløyen
  • Ombygging av bygg E3 og E4: Rokade C1 skal flytte sengeposter og akuttmottak til eksisterende fløy E3 og E4 for å klargjøre fløy C1 for riving. Forberedende arbeider (innvendig riving) pågår og ombygging av arealene starter til høsten. 

  • Ombygging, bygg 10: Bygg 10 skal bygges om til arealer for Universitet i Oslo og inneholde blant annet medisinsk bibliotek, ferdighetssenter og lesesaler.

  • Ombygging og påbygg, bygg 14: Bygg 14 er under ombygging fra barnehage til blant annet pasientbehandling for psykisk helse. Bygget vil inneholde arealer til fysisk aktivitet for pasienter, kontorer, behandlingsrom, undervisningsrom og møterom. Ombyggingen ferdigstilles oktober i år.

Geotekniske grunnundersøkelser i sommer

Det er igangsatt supplerende geotekniske grunnundersøkelser ved Rikshospitalet. Det skal gjøres totalsonderinger og prøvetaking langs C-fløyen, på adkomsttorget, i sykehusparken, ved Forvalterboligen/ Bergvillaen og Klaus Torgårds vei.

Grunnundersøkelsenevil medføre noe støy i området. Undersøkelsene er planlagt ferdigstilt 25.08.2023. I perioden fra 14.07.2023 til 14.08.2023 vil det ikke bli boret.

Midlertidig hovedinngang mellom C2 og C3

Det skal etableres en midlertidig hovedinngang mellom fløy C2 og C3. Den nåværende hoved­inngangen må flyttes for å klargjøre oppstart av grunnarbeider for det nye sykehuset. Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider, etablering av inngangsparti, adkomstrampe, forplass for adkomst til sykehuset og sykkelparkering. Arbeidene starter i september 2023. 


Omlegging av høyspent øst for Gaustad sykehus

Arbeid med omlegging av høyspentkabel øst for Gaustad sykehus har startet. Omleggingen er nødvendig for å klargjøre for den kommende utbyggingen. Pågående aktiviteter er tilrigging for entreprenør og oppstart av graving. Arbeidet utføres i regi av Elvia på oppdrag fra Nye Rikshospitalet. 


Arbeider i Sykehusparken 

Arbeid med omlegging av høyspentkabel og IKT, etablering byggestrøm og tilførsel Gaustad vannpumpestasjon har startet. Omleggingen er nødvendig for å klargjøre for den kommende utbyggingen. Pågående aktiviteter er tilrigging for entreprenør og oppstart av graving. Arbeidet utføres i regi av Elvia på oppdrag fra Nye Rikshospitalet.


Riggområde 1

Det vil bli etablert flere riggområder som del av utbyggingen. Disse er beskrevet fagrapporten om anleggsfasen. 

Til høsten starter arbeidet med å etablere riggområde 1. Arbeidet omfatter opparbeidelse av riggområdet inkludert veier, og etablering gjerde i nordøstlige området av hensynssone (Lindekollen).


Beredskapsvei fra nord

På vestsiden av sykehuset skal veien utvides noe for sikre adkomst og oppstillingsplasser for utrykningskjøretøyer fra Oslo brann- og redningsetat.

 

Fremkommelighet i Sognsvannsveien

Sognsvannsveien skal holdes åpen gjennom byggeperioden. Det vil være anleggsarbeider langs veien, og det må forventes perioder med omlegging av trafikken eller begrenset fremkommelighet, men utover det vil veien tilrettelegges for trafikk. 

 

Etablering av byggeplass

Fra og med sommeren 2023 vil deler av området på Gaustad sakte, men sikkert gjøres om til en byggeplass for etableringen av de nye sykehusbyggene. Etter hvert som de ulike arbeidene settes i gang, vil de berørte delene av tomten stegvis rammes inn med gjerder. Gjerdene er et viktig og nødvendig tiltak, som vi som byggherre er pålagt å sette opp for sikkerhet og kontroll på området. Når de ulike arbeidene er i gang, vil disse naturlig også medføre mer anleggstrafikk. 

I tillegg til å benytte eksisterende veger inkludert Sognsvannsveien som skal legges om, etablereres i 2025 en egen adkomst fra vest (Slemdalsveien 87-89) for anleggstrafikk til byggeområdet for bygg J. Anleggsveger er vist i oppsummeringen fra nabomøtet 29. mars i år 

 

Ta kontakt

Det er viktig for oss å ha en god dialog med naboer og andre berørte, dersom det er spørsmål om arbeidene eller aktiviteten rundt tomten, setter vi pris på at dere kontakter oss om stort eller smått. 

Kontakt oss på epost: hso.prosjektorganisasjon@sykehusbygg.no 

Neste nyhetsbrev vil sendes ut i løpet av høsten. I mellomtiden ønsker vi alle en riktig god sommer!