logo Helse Sør-Øst

Rapport med konkretisering av utbygging på Aker og Gaustad

Styret for Helse Sør-Øst RHF skal i juni ta stilling til videre framdrift for planleggingen av lokalsykehus på Aker og et samlet og komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad. Som grunnlag for å beslutte oppstart av konseptfase for disse prosjektene er det utarbeidet en rapport som konkretiserer omfanget av et første byggetrinn på Aker og Gaustad.

Publisert 19.05.2017
Sist oppdatert 13.03.2018

​Rapporten er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF, i nært samarbeid med Oslo universitetssykehus. Den vil inngå i underlaget for styrebehandlingen ved Oslo universitetssykehus 24. mai og den påfølgende styrebehandlingen i Helse Sør-Øst RHF 15. juni.

Rapporten legger til grunn at regionale sykehusfunksjoner samles på Gaustad sammen med lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler i første etappe av utbyggingen. På Aker er det planlagt med lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler og bydel Alna, som skal overføres fra Akershus universitetssykehus. I tillegg etableres psykisk helsevern for sju bydeler på Aker. Analysen forutsetter at Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus skal øke graden av egendekning av lokalsykehusfunksjoner innenfor sitt opptaksområde innen somatikk og voksenpsykiatri.

Basert på de forutsetningene som er lagt til grunn er det pekt på følgende utbyggingsbehov i første etappe:

 ArealbehovKostnadsestimat [P50 nivå]
Gaustad – somatikk≈ 72.000 m28,90 mrd. kroner
Aker – somatikk for 4 bydeler≈ 72.000 m27,25 mrd. kroner
Aker – psykisk helsevern og TSB for 7 bydeler≈ 37.000 m22,55 mrd. kroner
SUM – etappe 1≈ 181.000 m218,70 mrd. kroner

 

Foreløpige vurderinger viser at utbyggingene ligger innenfor det økonomiske handlingsrommet til Helse Sør-Øst RHF, basert på den gjeldende økonomiske langtidsplanen. Det er nødvendig å gjennomføre konseptfaseutredningene for å avklare innhold, rammer og utbyggingsløsning, samt for at det kan tas endelig stilling til fremdrift og gjennomføring av de enkelte prosjektene.

For Aker og Gaustad vil konseptfasearbeidet kunne gjennomføres i 2018 forutsatt vedtak om å videreføre prosjektene til konseptfase i styrebehandlingen i Helse Sør-Øst RHF den 15.juni. Etter godkjenning av konseptfasen vil det kunne søkes lån for gjennomføring av prosjektene i 2019, slik at de kan komme inn på statsbudsjettet for 2020. En parallell gjennomføring av utbygging av Aker og Gaustad vil da kunne starte opp i 2021.

De foreslåtte utbyggingene på Gaustad og Aker representerer store og krevende prosjekter på begrensede tomteområder og der det må finnes løsninger både for reguleringsmessige utfordringer og vern av kulturminner. For å ha god dialog tidligst mulig har Helse Sør-Øst RHF tatt initiativ til oppstartsmøte med Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten og til dialog med Riksantikvaren.

Utvikling av prosjektene skjer i nært samarbeid med Oslo universitetssykehus. Det er etablert egne samhandlingsarenaer som involverer ansatte, tillitsvalgte og brukerrepresentanter ved Oslo universitetssykehus. I tillegg deltar representanter fra Universitetet i Oslo i arbeidet.

 

Les mer

Les rapporten her