logo Helse Sør-Øst

Inneliggende rehabilitering i tidlig fase

Mål 1

Tidlig tverrfaglig rehabilitering starter parallelt med akutt medisinsk behandling for pasienter med risiko for langvarig funksjonstap 

 

 1. Helseforetakene/sykehusene iverksetter opptrappingsplan for implementering av tidlig rehabilitering) med mål om å opprette egne definerte rehabiliteringssenger i akuttsykehuset.
 2. Helseforetakene/sykehusene utarbeider rutiner og prosedyrer som sikrer at alle aktuelle pasienter har en rehabiliteringsplan som følger pasienten gjennom hele forløpet. 
 3. Helse Sør-Øst RHF igangsetter et arbeid som definerer hvilke felles standardiserte kartleggingsverktøy som kan benyttes for vurdering av rehabiliteringsbehov. 

 

Mål 2

Kompleksiteten og innsatsen i tidlig tverrfaglig rehabilitering er synliggjort i kodeverket 

 

 1. Helse Sør-Øst RHF arbeider for å innføre egen kode innenfor innsatsstyrt finansiering for tilsyn av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i tidlig tverrfaglig rehabilitering. 
 2. Helse Sør-Øst RHF er en pådriver for at finansieringssystemet i større grad gjenspeiler ressursinnsatsen i tidlig tverrfaglig rehabilitering. 

 

Evalueringskriterier

 • Er tidlig rehabilitering synliggjort og etablert i alle helseforetak?
  • Prosedyrekode for utarbeidelse (OAEA00) og revidering (OCAA00) av rehabiliteringsplan følges.  
  • Det er i helseforetakene i fase 2, etablert rehabiliteringssenger som også tilfredsstiller kravet til en kategori 1 seng.  
 • Er ressursinnsatsen synliggjort gjennom finansieringssystemet?
Sist oppdatert 06.12.2023