logo Helse Sør-Øst

Tilbud i helseforetakene

Rehabilitering tilbys i ni helseforetak og to private ideelle sykehus med eget opptaksområde. Sunnaas sykehus HF er et eget helseforetak for spesialisert rehabilitering. Det er tre private ideelle sykehus med driftsavtale og tilbud innen spesialisert revmatologisk rehabilitering.

Som del av oppfølgingen av Regional utviklingsplan 2035, har Helse Sør-Øst RHF vedtatt seks regionale funksjoner sentralisert til ett foretak og ytterlig seks funksjoner sentralisert til to eller flere helseforetak.

Følgende to regionale funksjoner er lagt til Oslo universitetssykehus:

 • Alvorlig traumatisk hjerneskade og multitramue (fase 1 og 2)
 • Bendysmeli

Følgende fem regionale funksjoner er lagt til Sunnaas sykehus:
 • Ryggmarksskader
 • Nevrogen blæredisfunksjon
 • Alvorlig tetraparese
 • Alvorlig brannskade
 • Ryggmargsskade, multitraume og nevrologi hos barn/ungdom

Følgende seks regionale funksjoner er lagt til to eller flere helseforetak:
 • Alvorlig traumatisk hjerneskade – fase 3 (Sunnaas sykehus HF og Sørlandet sykehus HF)
 • Multitraume med omfattende funksjonssvikt (Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF)
 • Akutte ikke-progredierende nevrologiske tilstander (Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet sykehus HF)
 • Ikke-traumatisk ervervet hjerneskade med spesielle rehabiliteringsbehov (Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet sykehus HF)
 • Armamputasjon og armdysmeli (Sykehuset Innlandet HF og Oslo universitetssykehus HF)
 • Funksjonelle bevegelsesforstyrrelser (Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Innlandet HF)

Anbefaling om regionale og flerområdefunksjoner i rehabilitering i Helse Sør-Øst

Henvisning fra fastlege, og andre med henvisningsrett i kommunehelsetjenesten, kan sendes direkte til helseforetakene.

Sjekkliste f​​or henv​isning

 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 • Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 • Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 • Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 • Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 • Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 • Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL).
 • Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 • Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
 • Hvilken effekt hadde tiltakene?
 • Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 • Har pasienten en individuell plan?
 • Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 • Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?Dersom ja:
 • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?
 • Dersom pasienten har vært til rehabiliteringsopphold tidligere, må epikrise fra siste opphold vedlegges når det søkes om nytt opphold.

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon slik at helseforetaket kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av "Prioriteringsveileder - fysikalsk medisin og rehabilitering" og andre faglige føringer. Sjekklisten nevner forhold som er av særlig viktighet for vurdering av denne pasientgruppen.

​For nærmere informasjon om rehabiliteringstilbudene, ring ReHabiliteringstelefonen:  800 30 061

Ventetider for tilbud innen fysikalsk medisin og rehabilitering finnes på Helsenorge sine sider under Velg behandlingssted. Ventetider for undersøkelse hos spesialist i fysikalsk medisin ligger under fagområdet «Fysisk helse», mens ventetider for rehabilitering ligger under fagområdet  «Rehabilitering».

​​

​​​ 

Sist oppdatert 06.12.2023