logo Helse Sør-Øst

Innsatsområde i fagplan for habilitering

Følgetilstander hos voksne

Enkelte følgetilstander av medfødte og tidlig ervervede skader/sykdommer i nervesystemet og muskelsykdommer kan medføre behov for spesialisert og tverrfaglig kompetanse, og har dermed rett til helsehjelp både fra habiliteringstjenesten og andre avdelinger i sykehuset.

Voksne pasientene som omfattes av dette innsatsområdet kan ha cerebral parese, multifunksjonshemming, nevromuskulære sykdommer, progredierende lidelser etc.

Aktuelle følgetilstander kan ha årsak i bevegelsesforstyrrelser, ortopediske problemstillinger, smerter, spastisitet, spise- og ernæringsvansker, kommunikasjonsvansker, kognitive vansker, kompleks epilepsi, respirasjonsvansker, etc. Mange av pasientene har flere samtidige følgetilstander og kan ha vansker med å gi uttrykk for plagene på grunn av kommunikasjonsvansker.

Mange av pasientene har som regel hatt oppfølging i habiliteringstjenesten for barn og unge og i somatisk barneavdeling. At systematisk oppfølging endres og i noen tilfeller faller bort i overgangen fra ungdom til voksen er godt dokumentert.

Manglende ressurser og kompetanse i HAVO er løftet frem som årsak til mangelfull, lite systematisk og store ulikheter i oppfølgingen av pasienter som omtales her. Mangelfull legedekning er pekt på som en særlig utfordring. 

 

Mål: 

  1. Voksne med følgetilstander etter medfødte og tidlig ervervede skader/sykdommer får forsvarlig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
  2. Ansvars- og oppgavedeling mellom HAVO og andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten er avklart og det er gode rutiner for samarbeid.

 

Tiltak:

Helse Sør-Øst RHF gir et mandat til en arbeidsgruppe som skal definere hvilke pasienter og følgetilstander spesialisthelsetjenesten har ansvar for og hvilken rolle HAVO bør ha i utredning og behandling. Kompetanse- og ressursbehov for å kunne gi forsvarlig helsehjelp skal beskrives. 

Helseforetakene skal med bakgrunn i arbeidet som skal definere pasientgrupper og kompetansebehov, sørge for at behovet for økte ressurser blir ivaretatt i en opptrappingsplan.  

Helseforetakene (HF) skal utarbeide samarbeidsavtaler mellom habiliteringstjenesten for voksne og nevroklinikker i eget HF som beskriver oppgavefordeling og oppfølging av aktuelle faglige retningslinjer.

 

Gå til side om gjennomføringsplan

 

Sist oppdatert 14.09.2023