logo

Innsatsområde i fagplan for habilitering

Intensiv habilitering for barn og unge

Barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser kan ha behov for perioder med intensiv og målrettet habilitering gjennom hele oppveksten.

Spesialisthelsetjenesten skal som en av sine oppgaver sørge for tilbud om intensiv trening. Klare sentrale føringer om intensive habiliteringstilbud til barn og unge er ikke fulgt opp. 

Det er to regionale enheter i Helse Sør-Øst (PITH ved OUS og RIB ved SSHF, Kristiansand) som tilbyr gruppebasert intensiv habilitering primært til barn i førskolealder. Enkelte HABU har i prosjekt utviklet modeller for intensive tilbud nærmere der barnet bor med god erfaring, men har ikke ressurser til å kunne videreføre tilbudene i den ordinære driften. 

Mål:

Barn og unge i målgruppen til HABU og deres familier skal ha tilbud om perioder med intensiv habilitering.

 

Tiltak:

Helse Sør-Øst RHF gir et oppdrag til RIB[1] ved Sørlandet sykehuset om å lede en arbeidsgruppe hvor representanter fra alle HABU inviteres til å delta. Mandatet er å beskrive: 

  • målgruppe for intensive tilbud, 
  • innhold i tilbudet for barnet og foreldrene,
  • samarbeid med kommunen, inkl ambulant arbeid og videre samarbeid etter intensive perioder,
  • hva som bør tilbys ved de to regionale enhetene og hva som bør tilbys i det enkelte HF, 
  • ressursbehovet 

Det skal deretter legges frem en sak til beslutning i Helse Sør-Øst med en konkret plan som skal ivareta behovet for intensive habiliteringstilbud i regionen. 

 

 

 

 Gå til side om gjennomføringsplan

Sist oppdatert 14.09.2023