logo Helse Sør-Øst

Innsatsområde i fagplan for habilitering

5. Intensiv habilitering for barn og unge

Barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser kan ha behov for perioder med intensiv og målrettet habilitering gjennom hele oppveksten.

Spesialisthelsetjenesten skal som en av sine oppgaver sørge for tilbud om intensiv trening. Klare sentrale føringer om intensive habiliteringstilbud til barn og unge er ikke fulgt opp. 

Det er to regionale enheter i Helse Sør-Øst (PITH ved OUS og RIB ved SSHF, Kristiansand) som tilbyr gruppebasert intensiv habilitering primært til barn i førskolealder. Enkelte HABU har i prosjekt utviklet modeller for intensive tilbud nærmere der barnet bor med god erfaring. 

Mål:

Barn og unge i målgruppen til HABU og deres familier skal ha tilbud om perioder med intensiv habilitering.

 

Tiltak:

Helse Sør-Øst RHF sørger for at det etableres en arbeidsgruppe som beskriver målgruppe for intensive tilbud, innhold i tilbudet for barnet og foreldrene, samarbeid med kommunen, inkl. ambulant arbeid og videre samarbeid etter intensive perioder. Sist oppdatert 30.04.2024