logo Helse Sør-Øst

Innsatsområde i fagplan for habilitering

Medisinsk utredning og behandling

Det er nødvendig å sikre at habiliteringstjenstene har tilstrekkelig legedekning og riktig kompetanse til å møte pasientenes behov.

Pasienter i målgruppen til habiliteringstjenestene kan ha et komplekst sykdomsbilde og ofte med ulike tilleggsdiagnoser. Dette krever høy grad av medisinsk kompetanse både for å kunne vurdere risiko, forebygge, utrede og behandle de ulike tilstandene.

Det kan dreie seg om genetiske utredninger, problemstillinger knyttet til ernæring, fordøyelse, respirasjon, kompleks epilepsi, spastisitet, feilstillinger i ledd, smerter, syn- og hørselsvansker eller det kan være problemstillinger knyttet til demens eller psykisk helse. 

Legedekningen i habiliteringstjenestene er mangelfull, og fagmiljøet er lite og sårbart. Det er utfordrende å rekruttere leger med nødvendig og spesialisert kompetanse, og det mangler system for opplæring og veiledning av nye leger som kommer til tjenestene

Mål:

Alle pasienter i habiliteringstjenesten får tilgang til nødvendige legetjenester. 

 

Tiltak: 

Helse Sør-Øst RHF skal sette ned en arbeidsgruppe som skal beskrive legens rolle i habilitering, kompetanse- og ressursbehov. I tillegg beskrive ulike tiltak for å rekruttere leger til habilitering, og beskrive hvordan et utdanningsprogram for leger i habilitering kan utvikles og gjennomføres

 

 

 

Sist oppdatert 14.09.2023