logo Helse Sør-Øst

Innsatsområde i fagplan for habilitering

1. Tidlig og intensiv innsats for barn med autisme

Førskolebarn med autisme og deres familier trenger å få avklart spørsmål rundt diagnose i så tidlig alder som mulig for at riktige tiltak kan komme i gang.

Det har de siste årene vært en betydelig økning i antall barn med autisme. Dette har ført til lang ventetid fra henvisning til diagnostisering og/eller fra diagnostisering til igangsetting av tiltak fra HABU. 

På grunn av kapasitetsutfordringer er det også ulikheter i hvilken oppfølging som tilbys etter utredning. Det gjelder ulikheter i opplæring og veiledning av foreldre og kommunale fagpersoner, og hvorvidt barna får tilbud om intensiv opplæring. Det er stor variasjon i antall kontakter pr barn mellom helseforetakene.

Det er utviklet en regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autisme og en norsk kunnskapsbasert fagprosedyre for tidlig intensiv opplæring; Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) som mange barn med autisme vil kunne ha god nytte av. For de barna og familiene som av ulike grunner EIBI ikke er aktuelt for, mangler det beskrivelser av et mer enhetlig tilbud i HABU, noe som bidrar til store ulikheter i tilbudet. 

Mål 

  1. få ned ventetidene på diagnostisk utredning av barn med mistanke om autisme i tråd med prioriteringsveileder (12 uker).
  2. gi nødvendig pasient- og pårørendeopplæring etter diagnostisering
  3. sikre likeverdige tjenester til familier med minoritetsspråklig bakgrunn som har et barn med autisme          
  4. bidra til at alle førskolebarn med autisme får et tilpasset og intensivt tilbud i tråd med faglige anbefalinger i samarbeid med kommune

 

Tiltak

Helse Sør-Øst gir oppdrag til helseforetakene om å identifisere behov og styrke ressurser og kompetanse i habiliteringstjenesten for å få ned ventetiden på diagnostisk utredning av førskolebarn, og til opplæring og veiledning til barnehage og foreldre for å bidra til at barna får et intensivt tilbud. Behovet skal ivaretas i opptrappingsplanen som skal utarbeides i det enkelte helseforetak.

 

Status for gjennomføring

Helse Sør-Øst RHF har i oppfølgingsmøter med helseforetakene bedt om status for ventetider og hvilke tiltak som er satt inn for å redusere ventetidene på utredning av barn med mistanke om autisme.  

 

 

Sist oppdatert 04.07.2024