logo

Innsatsområde i fagplan for habilitering

Tidlig og intensiv innsats for barn med autisme

Førskolebarn med autisme og deres familier trenger å få avklart spørsmål rundt diagnose i så tidlig alder som mulig for at riktige tiltak kan komme i gang.

Det har de siste årene vært en betydelig økning i antall barn med autisme. Enkelte helseforetak har de tre siste årene hatt en tredobling av henvisninger av førskolebarn med mistanke om autisme. Dette har ført til en uforsvarlig lang ventetid fra henvisning til diagnostisering og/eller fra diagnostisering til igangsetting av tiltak fra HABU. 

På grunn av betydelige kapasitetsutfordringer er det også store ulikheter i hvilken oppfølging som tilbys etter utredning. Det gjelder ulikheter i opplæring og veiledning av foreldre og kommunale fagpersoner, og hvorvidt barna får tilbud om intensiv opplæring. 

Det er utviklet en regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autisme og en norsk fagprosedyre for tidlig intensiv opplæring; Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) som mange barn med autisme vil kunne ha god nytte av. For de barna og familiene som av ulike grunner EIBI ikke er aktuelt for, mangler det beskrivelser av et mer enhetlig tilbud i HABU, noe som bidrar til store ulikheter i tilbudet. 

 

Mål: 

  1. Ventetiden fra henvisning av førskolebarn til diagnostisk utredning er gjennomført, er faglig forsvarlig og i tråd med prioriteringsveilederen. 
  2. Alle førskolebarn med autisme får et intensivt tilbud i tråd med faglige anbefalinger.
  3. Barn og familier som ikke er aktuelle for EIBI får et mer likeverdig tilbud fra spesialisthelsetjenesten. 

 

Tiltak

Helseforetakene skal beskrive nødvendig ressursbehov for å ivareta diagnostisk utredning av barn som henvises med spørsmål om autisme, og til opplæring og veiledning til barnehage og foreldre. Behovet skal ivaretas i opptrappingsplanen som skal utarbeides i det enkelte HF.

Helsedirektoratet fikk i 2023 i oppdrag å utvikle en nasjonal faglig retningslinje for autismespekterforstyrrelser som vil legge føringer for tjenesteutviklingen i spesialisthelsetjenesten

 

Gå til side om gjennomføringsplan

 

 

 

Sist oppdatert 14.09.2023