logo

Utfordrende atferd

Habiliteringstjenesten må ha kompetanse og ressurser til å gi nødvendig helsehjelp til pasienter i alle aldre som av ulike årsaker utvikler utfordrende atferd. Pårørende og kommunale tjenester har stort behov for støtte og veiledning.

I målgruppen for habiliteringstjenestene er det en betydelig andel pasienter som har utfordrende atferd som krever utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Utfordrende atferd kan involvere skade på personen selv eller på andre personer, materielle skader på egne eller andres eiendeler, eller atferd som er sosialt fornedrende eller hemmende for egen utvikling. Utfordrende atferd kan ses fra tidlig alder, men viser seg i større grad i tenårene og tidlig i 20 årene. 

Det kan være mange ulike årsaker til at noen utvikler utfordrende atferd. Derfor er tverrfaglig kartlegging av både personens miljø og personens helse nødvendig før man starter behandling.  

Kommunen har en viktig rolle både når det gjelder forebygging og gjennomføring av utredning og behandling, og det er stort behov for kompetanse og veiledning fra spesialisthelsetjenesten. 

 

Mål: 

Pasienter med utfordrende atferd skal ha faglig forsvarlig og likeverdig helsehjelp. Habiliteringstjenestene må ha nødvendige ressurser også til å forebygge utvikling av utfordrende atferd og til rask oppstart av ambulant arbeid ved behov.

 

Tiltak:

Helseforetakene skal beskrive ressursbehovet som skal sikre forsvarlig helsehjelp til pasienter med utfordrende atferd og sørge for at behovet ivaretas i opptrappingsplanen som skal utarbeides i det enkelte HF

Helseforetakene skal i samarbeid med RHABU implementere behandlingslinjen for utredning og behandling av utfordrende atferd hos barn og unge. Behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Helse Sør-Øst RHF gir oppdrag til et av helseforetakene om å utarbeide en felles regional behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd hos voksne. Alle HAVO bør involveres i utarbeidelsen. 

Helseforetakene skal gjennom helsefelleskapene utvikle pasientforløp som beskriver ansvarsdeling, veiledning og samarbeid med kommunen rundt pasienter med utfordrende atferd. Pasientforløpet skal ta utgangspunkt i de regionale behandlingslinjene. 

Helseforetakene skal utarbeide rutiner for samarbeid på tvers av HABU og HAVO rundt ungdom med utfordrende atferd, og sikre overgangen fra ungdom til voksen for pasienter som har behov for det.

Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med relevante fagmiljø vurdere behovet for å bygge opp nye tilbud til pasientgruppen i form av fleksible tverrfaglige innsatsteam og døgnplasser.

 

Status

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 14.09.2023