logo Helse Sør-Øst

2. Utfordrende atferd

Habiliteringstjenesten må ha kompetanse og ressurser til å gi nødvendig helsehjelp til pasienter i alle aldre som av ulike årsaker utvikler utfordrende atferd. Pårørende og kommunale tjenester har stort behov for støtte og veiledning.

I målgruppen for habiliteringstjenestene er det en betydelig andel pasienter som har utfordrende atferd som krever utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Utfordrende atferd kan involvere skade på personen selv eller på andre personer, materielle skader på egne eller andres eiendeler, eller atferd som er sosialt fornedrende eller hemmende for egen utvikling. Utfordrende atferd kan ses fra tidlig alder, men viser seg i større grad i tenårene og tidlig i 20 årene. 

Det kan være mange ulike årsaker til at noen utvikler utfordrende atferd. Derfor er tverrfaglig kartlegging av både personens miljø og personens helse nødvendig før man starter behandling. Kartlegging og oppfølging av utfordrende atferd vil i all hovedsak foregå ambulant der pasienten bor, med supplerende polikliniske vurderinger. Mangelfull legedekning, særlig i voksenhabiliteringstjenesten er et hinder for å kunne gi god helsehjelp til denne gruppen.    

Kommunen har en viktig rolle både når det gjelder forebygging og gjennomføring av utredning og behandling, og det er stort behov for kompetanse og veiledning fra spesialisthelsetjenesten. 

 

Mål: 

Habiliteringstjenestene må ha nødvendige ressurser til å forebygge utvikling av utfordrende atferd og til rask oppstart av ambulant arbeid ved behov.

 

Tiltak:

  • sørge for at det utarbeides en felles regional behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd hos voksne. Alle helseforetak bør involveres i utarbeidelsen. 
  • gi oppdrag til helseforetakene om å identifisere behov og styrke ressurser og kompetanse i habiliteringstjenesten for å kunne implementere behandlingslinjen for utredning og behandling av utfordrende atferd hos barn og unge[1] og tilsvarende behandlingslinje for voksne. Behovet skal ivaretas i opptrappingsplanen som skal utarbeides i det enkelte helseforetak.


 

  • styrke samarbeidet rundt ungdom med utfordrende atferd og sørge for gode rutiner for å ivareta overgangen fra ungdom til voksen.
  • systematisk utvikle og forbedre utøvelse og praksis for å effektiv utnytte ressurser og møte pasienters og familiers behov 
  • sammen med kommunene utvikle effektive metoder for samarbeid, veiledning og kompetanseheving 
  • sammen med kommunene vurdere behovet for å utvikle felles pasientforløp.

 

 

Sist oppdatert 14.09.2023