logo Helse Sør-Øst
Operasjonssykepleier gjør klar en sprøyte

Tiltakene våre

Det er satt i verk en rekke tiltak for å redusere ventetidene ved sykehusene i Helse Sør-Øst– både på kort og lang sikt. I oversikten under finner du noen av tiltakene.

 • Rydde liste over langtidsventende per helseforetak​
 • Identifisere truende fristbrudd og etablere tiltak​
 • Etablere gode enhetlige rutiner for i størst grad å unngå at fristbrudd oppstår
 • Videreutvikle regional oversikt over utfordringer og kapasitet i regionen. Målet er å legge til rette for å utnytte kapasitet på tvers​
 • Kartlegge tiltak som allerede er igangsatt i helseforetak/sykehus​
 • Pilotering av digital medarbeider (RPA) ved Sykehuset Telemark HF. Vurdere hvordan videre utrulling og utvikling av løsningen regionalt kan gjøres raskt og godt
 • Merking/flagging i ventelister for prioritering og oppfølging av ventelister i det pasientadministrative system
 • Etablere ventelistedashbord med sanntidsdata i regional data og analyseplattform (RDAP)​
 • Utarbeide veiledere; Rutiner for oppfølging av ventelister – rapporter/RDAP 
 • Ferdigstille dokument «Råd til gjennomføring ved arbeid med kapasitetsutnyttelse» (utarbeidet av Informasjonstjenesten velg behandlingssted)​
 • Overgang til DIPS Arena - rydding av lister i forkant av implementering. Sikre god opplæring i arbeidsprosesser og system​

 • Etablering av læringsnettverk for erfaringsutveksling og gjenbruk av gode prosesser​
 • Oppfølging av virksomhetsdata og indikatorer innen pasientadministrasjon (definisjonskatalogen)​
 • Etablere langsiktige løsninger for kontinuerlig ajourhold av ventelister​
 • Effektiv poliklinikk – hvordan utnytte kapasiteten best mulig. Endringer i pasientforløp mht. kontroller, bruk av behovsstyrt poliklinikk, videokonsultasjoner etc.​
 • Planleggingshorisont – «time i hånden»​
 • GAT/DIPS integrasjon - bedre oversikt over ressurser opp mot utrulling av timebøker​

 • Bedre utnyttelse/informasjon om eksisterende avtaler med private leverandører, eventuelt utvidelse av gjeldende avtaler og/eller nye anskaffelser innenfor områder med stort behov ​
 • Vurdere å øke kapasiteten i avtalespesialistordningen innenfor områder med stort behov, nye hjemler ev. økte kvoter innenfor f.eks. kataraktkirurg​
 • Sikre lik og riktig prioritering mellom helseforetak/sykehus og avtalespesialister

 

Sist oppdatert 24.06.2024